Főoldal » Hírek » Súlyos baleset lett az ijesztgetés vége – fotókkal - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves sofőr­rel szem­ben, aki fele­lőt­len maga­tar­tá­sá­val súlyos bal­ese­tet okozott. 

A vád sze­rint a friss jogo­sít­vánnyal ren­del­ke­ző férfi 2021 nya­rán a 3. számú főúton Kere­csend felé köz­le­ke­dett autó­já­val, mely­ben négyen utaz­tak.  A vád­lott a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tá­ron belül haladt, ami­kor uta­sa­it ijeszt­get­ni akar­ta, ezért a jármű kor­má­nyát a gép­ko­csi­ban hall­ga­tott zene rit­mu­sá­ra, szán­dé­ko­san jobbra-balra rán­gat­ta, nem fog­lal­koz­va azzal, hogy ezál­tal mind­annyi­uk éle­tét és testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek teszi ki. Az egyik elkor­mány­zás során a sofőr a jár­mű­vé­vel leha­ladt az útról, majd onnan vissza­kor­má­nyoz­va elvesz­tet­te ural­mát a kocsi felett, végül a bal olda­li útpad­ká­ra sod­ró­dott, ahol felborult.

A bal­eset­ben a biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló egyik kis­ko­rú utas a jár­mű­ből kire­pült, és 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést, a kopo­nya­csont töré­sét és agy­sé­rü­lést szen­ve­dett el.  A sér­tett­nél a bal­eset miatt memó­ria­za­var ala­kult ki, ami mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­nak minősül.

A bal­eset­hez a vád­lott azon KRESZ sza­bály­sze­gé­se veze­tett, mely sze­rint a jár­mű­vel az idő­já­rá­si és for­gal­mi viszo­nyok­nak, vala­mint az útvi­szo­nyok­nak – az út vonal­ve­ze­té­sé­nek és álla­po­tá­nak – meg­fe­le­lő­en kell köz­le­ked­ni. Az ered­mény bekö­vet­ke­zé­sé­hez hoz­zá­já­rult az is, hogy a kis­ko­rú sér­tett nem hasz­nált becsa­tolt biz­ton­sá­gi övet. Amennyi­ben a biz­ton­sá­gi övet hasz­nál­ta volna, a jár­mű­ből nem esett volna ki, és a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző súlyos sérü­lé­sei nem ala­kul­tak volna ki.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, mely bűn­cse­lek­mény­nek a bün­te­té­si téte­le kettő évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a most benyúj­tott vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Ennek kere­té­ben a vád­ha­tó­ság két év vég­re­haj­tá­sá­ban négy év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, illet­ve három év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bás­ra tett indítványt.

A fotók a rend­őr­ség hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.