Főoldal » Hírek » Súlyos balesethez vezetett a meggondolatlan előzés - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó Kapos­vár kör­nyé­ki fér­fi­val szem­ben, aki egy meg­gon­do­lat­lan elő­zés­sel oko­zott súlyos bal­ese­tet.

A férfi 2021 júli­u­sá­ban – három utast, köz­tük egy gyer­me­ket szál­lít­va - Fonyód irá­nyá­ból köz­le­ke­dett Kapos­vár felé egy teher­gép­ko­csi­val, ami­kor egy eny­hén emel­ke­dő, de nehe­zen belát­ha­tó útsza­ka­szon előz­ni kez­dett egy terep­já­rót és egy pót­ko­csit von­ta­tó trak­tort. A vád­lott azon­ban csak az elő­zés köz­ben ész­lel­te, hogy a lassú jármű nem egy, hanem kettő nehéz­pót­ko­csit von­tat, ennek elle­né­re úgy dön­tött, hogy a több mint 18 méter hosszú­sá­gú jár­mű­sze­rel­vény elő­zé­sét foly­tat­ja.

A férfi még az ellen­té­tes irá­nyú for­gal­mi sáv­ban volt, ami­kor a balra ívelő kanyar­ban meg­je­lent a sér­tett autó­ja, ami­ben ket­ten utaz­tak. A vád­lott hiába fékez­te inten­zí­ven a gép­ko­csi­ját, illet­ve kor­má­nyoz­ta azt a bal olda­li útpad­ka irá­nyá­ba, a fron­tá­lis ütkö­zést már nem tudta elke­rül­ni.

Az elkö­ve­tő teher­gép­ko­csi­já­ban uta­zók vala­mennyi­en be vol­tak kötve, így könnyű sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, ugyan­ak­kor a vét­len gép­ko­csi­ban utazó két sér­tett egyi­ke sem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övet, ezért egyi­kük súlyos, míg a másik sér­tett jelen­tős mun­ka­ké­pes­ség csök­ke­nést ered­mé­nye­ző, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság mel­lett gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.