Főoldal » Hírek » Súlyos fokban ittas sofőr okozott balesetet - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki súlyos fokú ittas álla­pot­ban veze­tett gép­ko­csi­val oko­zott balesetet. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. feb­ru­ár 1-jén, Tata­bá­nyán, súlyos fok­ban ittas álla­pot­ban vezet­te a sze­mély­gép­ko­csit. Az elkö­ve­tő veze­tés köz­ben a jármű közép­kon­zol­ján lévő digi­tá­lis klí­mát állí­tot­ta. Az ittas férfi eköz­ben a jár­mű­vet nem az útvi­szo­nyok­nak és az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en vezet­te, ezért a for­gal­mi sáv­ról jobb­ra leha­ladt, és egy par­ko­ló gép­ko­csi hátul­já­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés­től a jár­mű­ve átha­ladt az ellen­té­tes for­gal­mi sávba, ahol a bal első részé­vel neki­üt­kö­zött egy másik, szem­ből érke­ző gépkocsinak.

A bal­eset során a vét­len sofőr és utasa is nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a  bün­tet­len fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint hosszabb időre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.