Főoldal » Hírek » Súlyos sérülés lett a vége a volt barátnővel folytatott beszélgetésnek – Fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki súlyos sérü­lést okoz­va bán­tal­maz­ta élet­tár­sa volt barátját.

A vád­lott élet­tár­sa és a sér­tett koráb­ban egy párt alkot­tak, azon­ban 2021 ápri­li­si sza­kí­tá­suk után tovább­ra is tar­tot­ták egy­más­sal a kap­cso­la­tot. A vád­lott­nak ez nem tett­szett, és úgy vélte, hogy a sér­tett nem tudja lezár­ni az élet­tár­sá­hoz fűző­dő koráb­bi viszo­nyát, ezért egy tele­fon­be­szél­ge­tés során fel­hív­ta a sér­tett figyel­mét arra, hogy a jövő­ben ne keres­se a barátnőjét.

Ilyen előz­mé­nyek után a vád­lott 2021 máju­sá­ban az egyik alka­lom­mal bevá­sár­lás miatt elhagy­ta az ott­ho­nát, ahol ezidő alatt meg­je­lent a sér­tett, akit a volt barát­nő­je bein­vi­tált a házba és beszél­get­ni kezd­tek. A vád­lott azon­ban ész­re­vet­te a sér­tett gép­ko­csi­ját, és fel­in­dult álla­pot­ban haza­si­e­tett, ahol a sér­tett­re támadt, akit több­ször ököl­lel a fején meg­ütött, majd a föld­re került fér­fit fel­ül­tet­te egy fotel­ba, ahol továb­bi öt alka­lom­mal meg­ütöt­te az arcát.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos – az orr­csont és az álcsont töré­sé­vel járó – sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és párt­fo­gó fel­ügye­let alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

A fotó a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.