Főoldal » Archív » Súlyos sérüléseket okozott a fővárosban lövöldöző férfi - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a 25 éves fér­fit, aki két évvel ezelőtt Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban egy átala­kí­tott gáz-riasztófegyverrel több embert is megtámadott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2014 júli­u­sá­ban beszer­zett egy gáz- és riasz­tó­fegy­ver­nek minő­sü­lő for­gó­tá­ras pisz­tolyt, vala­mint több darab löve­dé­ket. A lövő­ha­tás foko­zá­sa érde­ké­ben később a fegy­vert és a gumi­lö­ve­dé­ke­ket is átalakították.

A vád­lott 2014. szep­tem­ber 18. nap­ján a késő esti órák­ban ittas álla­pot­ban magá­hoz vette az álta­la is tudot­tan átala­kí­tott fegy­vert és meg­töl­töt­te a szin­tén átala­kí­tott - acél­go­lyó­val bélelt - gumi­lö­ve­dék­kel, majd azzal a Kele­ti pálya­ud­var­ra ment. Itt oda­lé­pett egy szá­má­ra isme­ret­len fér­fi­hoz és meg­szó­lí­tot­ta, majd meg­ra­gad­ta a vál­lát, elő­vet­te a nála lévő pisz­tolyt és azt ráfog­ta a fér­fi­ra. Dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, a sér­tett­nek azon­ban sike­rült végül elmenekülnie.

A vád­lott ezt köve­tő­en tovább sétált a VII. kerü­le­ti Nefe­lejcs utcá­ba. Az utcá­ban halad­va szán­dé­ko­san neki­üt­kö­zött a jár­dán vele szem­ben sétá­ló sér­tett vál­lá­nak. Ami­kor a sér­tett hát­ra­né­zett, a vád­lott oda­lé­pett hozzá, a pisz­toly csö­vét a férfi arcá­hoz tar­tot­ta és – bár a férfi meg­pró­bál­ta azt az arcá­tól eltol­ni – a fegy­vert elsü­töt­te. A lövést köve­tő­en a sér­tett esz­mé­le­tét veszt­ve a föld­re zuhant, a vád­lott pedig tovább sétált. A bán­tal­ma­zást ész­le­lő járó­ke­lők érte­sí­tet­ték a men­tő­ket. A sér­tett a lövés követ­kez­té­ben arc­csont­tö­rést, vala­mint olyan továb­bi súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, ame­lyek­kel össze­füg­gés­ben az élet­ve­szé­lyes álla­pot bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge is fenn­állt, annak elma­ra­dá­sa csu­pán a vélet­len­nek volt köszön­he­tő. A sér­tett­nél a lövés követ­kez­té­ben hal­lás­csök­ke­nés is kiala­kult, mely mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­nak tekinthető.

A vád­lott ezután - szin­tén min­den előz­mény nél­kül - a VIII. kerü­let, Baross téren lévő busz­meg­ál­ló­ban szó­lí­tott meg egy együtt vára­ko­zó fér­fit és egy nőt, majd a fér­fi­hoz lépett és a mell­ka­sá­hoz emel­te a pisz­tolyt. A sér­tet­tek siet­ve elhagy­ták a meg­ál­lót, a vád­lott azon­ban követ­te őket, majd két­szer a leve­gő­be lőtt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi ser­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nyek tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a bűn­hal­ma­zat miatt - tizen­egy évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Buda­pest, 2016. szep­tem­ber 21.

Dr. Ibo­lya Tibor                                                                                                                   fővá­ro­si főügyész

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye