Főoldal » Hírek » Súlyos sérüléseket okozott a kutyájának, végleges hatályú eltiltását kéri az ügyészség - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség kere­se­tet nyúj­tott be az ebtar­tás­tól eltil­tás érde­ké­ben az ellen a 61 éves kelet-nógrádi férfi ellen, akit a bíró­ság a kutyá­ja súlyos fokú bán­tal­ma­zá­sa miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2022 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat a férfi ellen, ami­ért 2021. ápri­lis 27. nap­ján ott­ho­ná­ban az 1 éves keve­rék kan kutyá­ját egy éles esz­köz­zel több­ször, de leg­alább két alka­lom­mal szán­dé­ko­san fejen ütöt­te, mely­nek követ­kez­té­ben az állat kopo­nyá­ján 5 cm hosszú­sá­gú és 2 cm mély­sé­gű vérző nyílt seb kelet­ke­zett. Az ütle­ge­lés után kutya elsza­ladt az ingat­lan­ból, majd egy lakos­sá­gi beje­len­tést köve­tő­en egy állat­vé­dő ala­pít­vány mun­ka­tár­sai meg­ta­lál­ták és gon­dos­kod­tak az állat­or­vo­si ellá­tá­sá­ról, gyógykezeléséről.

A bán­tal­ma­zás az állat­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott tekin­tet­tel a vele járó komoly fáj­da­lom­ra, vala­mint a vád­lott által mért üté­sek alkal­ma­sak vol­tak arra is, hogy az eb mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát, végső soron pusz­tu­lá­sát okozzák.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat állat­kín­zás miatt 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát – párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­se mel­lett – három év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A bün­te­tő­bí­ró­ság íté­le­tét köve­tő­en a Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be a férfi ellen. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el őt az ebtar­tás­tól, mert az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat súlyo­san meg­sér­tet­te, így alkal­mat­lan arra, hogy kutyát tart­son. Amennyi­ben az állat nem jut rövid időn belül állat­or­vo­si keze­lés­hez, akkor a nyílt sérü­lés szö­vőd­mé­nyei követ­kez­té­ben (elfer­tő­ző­dött seb, vér­fer­tő­zés) elpusz­tult volna.

Az ügy tehát pol­gá­ri jogi úton foly­ta­tó­dik, fel­pe­res­ként az ügyész jár el a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék előtt.

A jogi követ­kez­mé­nyek­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/a-jogi-kovetkezmenyek-formai/