Főoldal » Archív » Súlyos sérüléssel járó baleset történt a magyar-román közúti határátkelőhelyhez vezető 42. számú főútvonalon

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a jár­mű­sze­rel­vényt veze­tő vád­lott ellen, aki az elsőbb­ség­adás­ra vonat­ko­zó sza­bályt dur­ván meg­szeg­ve haj­tott fel a főút­ra és össze­üt­kö­zött a védett úton hala­dó sér­tett által veze­tett jár­mű­sze­rel­vénnyel.

A vád­lott 2019. janu­ár 25-én reg­gel 7 óra körül a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­ná­ban lévő és álta­la jog­sze­rű­en hasz­nált nyer­ges­von­ta­tó­ból és hoz­zá­kap­csolt fél­pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vénnyel köz­le­ke­dett Berettyó­új­fa­lu irá­nyá­ból a 427. számú köz­úton a 42. számú főút irá­nyá­ba.

A közút és a 42. számú főút keresz­te­ző­dé­sé­hez érve a vád­lott ele­get téve az ott kihe­lye­zett jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sá­nak meg­állt, majd balra kanya­rod­va fel­haj­tott a 42. számú főút­ra. Ennek vég­re­haj­tá­sa során azon­ban nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­gé­ből adó­dó­an nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a főúton elsőbb­sé­gi jog­gal ren­del­ke­ző jár­mű­sze­rel­vény részé­re, minek követ­kez­té­ben a sér­tett által veze­tett jármű erő­tel­jes féke­zés elle­né­re jelen­tős sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött a vád­lot­ti jár­mű­sze­rel­vény fél­pót­ko­csi­já­nak.

A sér­tett által veze­tett jár­mű­sze­rel­vény rako­má­nyá­nak súlya meg­ha­lad­ta a meg­en­ge­dett ter­he­lést, illet­ve a sér­tett a meg­en­ge­dett 70 km/h sebes­sé­get túl­lép­ve 85 km/h sebes­ség­gel haladt, azon­ban ezen sza­bály­sze­gés nem állt ok-okozati össze­füg­gés­ben a bekö­vet­ke­zett bal­eset­tel.

Figye­lem­mel az ütkö­zés­ben érin­tett jár­mű­vek jel­le­gé­re, töme­gé­re, az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon túl gyó­gyu­ló több­szö­rös csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket, agy­rá­zó­dást, tüdő­zú­zó­dást és a fején több­szö­rös zúzó­dást szen­ve­dett, melyek közül  a töré­ses sérü­lé­sek 8 napon túl gyó­gyu­ló­ak.

A vád­lott az elsőbb­ség­adás­ra vonat­ko­zó kiemelt köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­szeg­ve oko­zott a sér­tett­nek súlyos sérü­lé­se­ket.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.