Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyész a zalai kábítószer-kereskedő ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki Zala megyé­ben kábí­tó­szer­rel kereskedett.

A vád sze­rint a 24 éves férfi 2018. novem­be­ré­től 2019. ápri­li­sá­ig rend­sze­re­sen szer­zett be és – a fogyasz­tók­kal tör­tént elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­té­se­ket köve­tő­en – érté­ke­sí­tett Zala­eger­sze­gen amfe­ta­mint tar­tal­ma­zó speed port és mari­hu­á­nát. 2019. ápri­li­sá­ban a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lott gép­ko­csi­já­ban, és laká­sán is továb­bi, jelen­tős mennyi­sé­gű, érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert talált és fog­lalt le.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a fér­fit 2021. decem­be­ré­ben – a vád­dal egye­ző­en – jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a véde­lem eny­hí­tés iránt jelen­tett be fellebbezést.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség – az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va - a férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Pécsi Ítélőtáblán.