Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség a 11 éves kislánnyal szexuális kapcsolatot létesítő férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa irán­ti fel­leb­be­zést. A jános­hal­mi fér­fit a kis­ko­rú isme­rő­se sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

A nem jog­erős első­fo­kú íté­let sze­rint a fia­tal férfi sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki a lakó­kör­nye­ze­té­ben élő 11 éves lánnyal, aki az ideje nagy részét a férfi laká­sá­ban töl­töt­te, a tanul­má­nya­it nagy­mér­ték­ben elha­nya­gol­ta, emi­att a kor­mány­hi­va­tal elren­del­te a véde­lem­be véte­lét. Ennek elle­né­re a férfi és a kis­ko­rú sér­tett között kiala­kult kap­cso­lat tovább­ra is fenn­ma­radt rész­ben ami­att, mert a férfi a lányt annak érzel­mi mani­pu­lá­lá­sa útján igye­ke­zett maga mel­lett tartani. 

A vád­lott a bün­te­tő­el­já­rás során elrej­tő­zött, így a tör­vény­szék az első­fo­kú íté­le­tet a távol­lé­té­ben hozta meg, majd elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján csak ezt köve­tő­en fog­ták el. 

A tör­vény­szék íté­le­te ellen az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a védő annak eny­hí­té­se érde­ké­ben fellebbezett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa irán­ti fel­leb­be­zést – a koráb­ban távol­lé­vő férfi elfo­gá­sá­ra tekin­tet­tel – azzal tar­tot­ta fenn, hogy tár­gya­lás tar­tá­sá­ra és bizo­nyí­tás fel­vé­te­lé­re tett indítványt.

Az elrej­tő­zés és a nem jog­erő­sen kisza­bott bün­te­tés súlyos­sá­ga miatt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye fenn­áll, ezért a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről ren­del­ke­ző első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát is indítványozta.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek, továb­bá a letar­tóz­ta­tá­sa fenn­tar­tá­sá­nak a kér­dé­sé­ben a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz döntést.