Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség a terroristának jelentkezett főiskolai hallgató bűnügyében - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság egy fia­tal fér­fit ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt 3 év és 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt. Az ügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2021 novem­be­ré­ben emelt vádat egy 22 éves férfi ellen ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt. A fia­tal férfi a 2021. év során hűség­es­küt tett az Isz­lám Állam ter­ror­szer­ve­zet­nek, amely­nek támo­ga­tó­ja is lett. A vád­lott merény­let vég­re­haj­tá­sát ter­vez­te, ehhez cél­pon­to­kat, és az elkö­ve­tés mód­ját kereste.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a 2022. feb­ru­ár 25-én hozott íté­le­té­vel a fér­fit ki ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt 3 év és 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért, és bör­tön helyett fegy­ház vég­re­haj­tá­si foko­zat alkal­ma­zá­sá­ért fel­leb­be­zett. A vád­lott irány meg­je­lö­lé­se nél­kül, védő­je pedig a tény­ál­lás téves meg­ál­la­pí­tá­sa miatt fel­men­té­sért jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, és kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zé­sek elutasítását.

A vád­lott a bün­te­tő­el­já­rás másod­fo­kú befe­je­zé­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/terrorcselekmeny-elkovetesere-keszult-hazankban-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-marad-az-iszlam-allam-terroristajanak-jelentkezett-ferfi-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye