Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kapott a késsel apjára támadó férfi - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki apját kés­sel megsebesítette. 

A 20 éves vád­lott egy Bara­nya vár­me­gyei tele­pü­lé­sen, szü­le­i­vel és test­vé­re­i­vel közös ház­tar­tás­ban élt. A vád­lott rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt, amely miatt szü­le­i­vel gyak­ran került szó­vál­tás­ba. Apjá­val viszo­nya feszült volt. A vád­lott 2021. novem­ber 23. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban ott­ho­ná­ban sört fogyasz­tott, majd este­fe­lé édes­any­já­tól pénzt kért továb­bi sze­szes­ital vásár­lá­sá­ra. Az anya a kérés tel­je­sí­té­sé­től elzár­kó­zott, ezért a vád­lott szi­dal­maz­ni kezd­te és táma­dó­lag köze­le­dett felé. Az apa az anya védel­mé­re kelt, amely­nek során közte és a vád­lott között dula­ko­dás ala­kult ki. A vád­lott apja fogá­sá­ból kisza­ba­dul­va az étke­ző­be ment, ahol egy kést vett magá­hoz, amellyel a nap­pa­li­ban tar­tóz­ko­dó apja felé indult. Az apa ezt látva a nap­pa­li üve­ge­zett ajta­ját becsuk­ta, ame­lyet azon­ban a vád­lott betört. Az apa a betört üveg­aj­tón keresz­tül igye­ke­zett fia kezé­ből kiven­ni a kést, ezért újból dula­ko­dás ala­kult ki köz­tük. Annak során a vád­lott a sér­tet­tet mell­ka­son szúr­ta, majd a szo­bá­já­ba távo­zott. A sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

Az első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2023 janu­ár­já­ban élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész elté­rő minő­sí­tés és súlyo­sí­tás miatt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va arra tett indít­ványt, hogy a másod­fo­kú bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­gét ember­ölés kísér­le­té­ben álla­pít­sa meg és a vád­lot­tat hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélje.

A Pécsi Íté­lő­táb­la – a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve – az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét meg­vál­toz­tat­ta, a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek és 5 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.