Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kér a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a kábítószer-kereskedelem miatt elítélt debreceni férfira és társaira

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő hét vád­lot­tal szemben.

Az ügy­ben első­fo­kon a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék járt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. A nem jog­erős íté­let sze­rint a Deb­re­cen­ben sze­mé­lyi edző­ként is dol­go­zó férfi 2018-ban a tár­sá­tól több kilo­gramm, amfe­ta­min tar­tal­mú kábí­tó­szert vásá­rolt és azt a töb­bi­ek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – rész­ben leda­rált kof­fe­in tab­let­tá­val kever­ve – kiada­gol­ta. A több száz adag kábí­tó­szert a vád­lot­tak jel­lem­ző­en egy deb­re­ce­ni edző­te­rem­ben, annak par­ko­ló­já­ban illet­ve ben­zin­ku­tak és áru­há­zak par­ko­ló­já­ban érté­ke­sí­tet­ték. Egyes vád­lot­tak laká­sán továb­bi kábí­tó­sze­re­ket is lefog­lal­tak, illet­ve a sze­mé­lyi edző­ként dol­go­zó férfi laká­sá­ban vala­mint a hasz­ná­la­tá­ban lévő autó­ban Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett poten­cia­nö­ve­lő és til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó sze­re­ket is találtak.

Az első­fo­kú bíró­ság a sze­mé­lyi edzőt 5 év 10 hónap, két tár­sát 5 év 4 hónap illet­ve 4 év 8 hónap, a többi vád­lot­tat ennél rövi­debb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész vala­mennyi vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zett, és két kivé­tel­től elte­kint­ve a vád­lot­tak illet­ve védő­ik is fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A kije­lö­lés foly­tán eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tak­kal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés arány­ta­la­nul enyhe, ezért a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek összes körül­mé­nyé­re figye­lem­mel azok súlyo­sí­tá­sa indo­kolt. Másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.