Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a több helyszínen kábítószert termesztő személyekre - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő Békés vár­me­gyei vád­lot­tak­kal szemben.

Első­fo­kon a Gyu­lai Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az íté­let sze­rint 2019-ben az egyik férfi a szü­le­i­nek lakó­he­lyén és tanyá­ján vala­mint a saját házá­ban jelen­tős mennyi­ség­ben ter­mesz­tett kan­na­bisz növé­nye­ket annak érde­ké­ben, hogy a kábí­tó­szert érté­ke­sít­se. A növé­nyek ter­mesz­té­sé­ben, gon­do­zá­sá­ban a férfi édes­ap­ja és élet­tár­sa is köz­re­mű­kö­dött. A férfi több alka­lom­mal érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert az isme­rő­se­i­nek és volt olyan eset, hogy azt az élet­tár­sa adta át a vevő­nek. Ugyan­eb­ben az idő­szak­ban a férfi két isme­rő­se Békés vár­me­gyé­ben, két kül­te­rü­le­ti hely­szí­nen, közö­sen, jelen­tős mennyi­ség­ben ken­der­nö­vé­nye­ket ter­mesz­tett, abból a cél­ból, hogy a kábí­tó­szert a későb­bi­ek­ben érté­ke­sít­sék. Ez utób­bi két férfi már 2018-ban is ter­mesz­tett kan­na­biszt, és a kábí­tó­szer­ből mind­ket­ten több alka­lom­mal érté­ke­sí­tet­tek az ismerőseiknek.

A vád­lot­tak rész­ben ismer­ték el a bűn­cse­lek­mény elkövetését. 

A bíró­ság a fér­fit 8 év 6 hónap, az édes­ap­ját 3 év 6 hónap, az élet­tár­sát 4 év, míg a másik két fér­fit 7 év illet­ve 6 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész négy vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zett, és a vád­lot­tak vala­mint védő­ik is fel­leb­bez­tek az íté­let ellen.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel, mert a négy vád­lot­tal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés arány­ta­la­nul enyhe, ezért a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek összes körül­mé­nyé­re figye­lem­mel azok súlyo­sí­tá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.