Főoldal » Hírek » Súlyosítaná az ügyészség a kábítószer-kereskedők büntetését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy kis­kun­ha­la­si pár sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek és köz­ügyek­től eltil­tá­sá­nak súlyosítását. 

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt a fér­fit 8 év 6 hónap fegy­ház­ra és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg élet­tár­sát 5 év bör­tön­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

A bűnös­sé­gét koráb­ban elis­me­rő majd azt taga­dó férfi 2019. és 2021. júni­us vége között kábítószer-tartalmú un. kris­tályt árult a lakó­kör­nye­ze­té­ben élők­nek, illet­ve mun­ka­tár­sa­i­nak. A drog­gal való keres­ke­dé­sé­ben élet­tár­sa a fogyasz­tói ada­gok por­ci­ó­zá­sá­val, vala­mint a férfi távol­lé­té­ben azok érté­ke­sí­té­sé­vel is segí­tet­te. Az érté­ke­sí­tés­ben köz­re­mű­kö­dött a - beis­me­rő nyi­lat­ko­za­ta alap­ján  - elítélt menyük is.

Az ille­gá­lis szer érté­ke­sí­té­se úgy tör­tént, hogy a vásár­lók az elkö­ve­tők által lakott épü­let tera­szá­ra men­tek, ott közöl­ték, hogy hány ada­got akar­nak vásá­rol­ni. Az ellen­ér­té­ket a szú­nyog­há­lón lévő lyu­kon keresz­tül átad­ták, majd az elkö­ve­tők a kért ada­go­kat ugyan­itt adták ki. Az élet­tár­sak laká­sá­ban más ügy­ben tar­tott kuta­tás során a jelen­tős mennyi­ség hatá­rát több mint 12-szer meg­ha­la­dó hatóanyag-tartalmú, kiada­go­lás előt­ti kris­tályt fog­lal­tak le. A férfi és a nő a kris­tállyal való keres­ke­dést a már meg­in­dult bün­te­tő­el­já­rás elle­né­re, az újabb ház­ku­ta­tás és őri­zet­be véte­lük idő­pont­já­ig tovább folytatta.

Az íté­let ellen az ügyész­ség mind­két vád­lott tekin­te­té­ben a sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sá­ért, a férfi és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért, a nő és védő­je pedig fel­men­té­sért fellebbezett. 

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sí­tás irán­ti fel­leb­be­zést kiegé­szí­tés­sel tar­tot­ta fenn. Indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sát is, mivel az árult kris­tály ható­anya­ga az elkö­ve­té­si idő egy részé­ben nem kábí­tó­szer­nek, hanem új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minő­sült. Az ügyész­sé­gi állás­pont sze­rint a vád­lot­tak által meg­va­ló­sí­tott, kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek­re és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­re tekin­tet­tel a bün­te­té­si célok eléré­sé­hez a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sa indokolt.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ügyé­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.