Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbez a fellebbviteli főügyészség a Magyar Villamos Művek volt vezérigazgatója és társai büntetőügyében

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fel­leb­be­zést nyúj­tott be a Pécsi Íté­lő­táb­la 2019. már­ci­us 1-én kihir­de­tett másod­fo­kú hatá­ro­za­ta ellen, amely­ben a bíró­ság az ügy vala­mennyi vád­lott­ját bűnös­nek mond­ta ki.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a három mun­ka­na­pon belül elő­ter­jesz­tett fel­leb­be­zé­sé­ben a vád­lot­tak­kal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés, fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás és köz­ügyek­től eltil­tás hosszabb tar­tam­ban tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sát, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá annak meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lot­tak bűn­szö­vet­ség­ben követ­ték el a ter­hük­re rótt bűncselekményeket.

Az eljá­rás har­mad­fo­kon a Kúria előtt folytatódik.