Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a bűnpártoló rendőrtiszt ügyében

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a rend­őr őrna­gyot, aki infor­má­ci­ó­kat szol­gál­ta­tott ki egy ter­ve­zett rend­őr­sé­gi akci­ó­ról.

2019. júli­u­sá­ban a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nye­ket ter­ve­zett vég­re­haj­ta­ni – a megye rend­őri erő­i­nek bevo­ná­sá­val –, egy kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban az elkö­ve­tők elfo­gá­sa, a bizo­nyí­té­kok biz­to­sí­tá­sa, vala­mint továb­bi bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az akci­ót meg­elő­ző eliga­zí­tá­son elhang­zott ada­to­kat a rend­őr őrnagy meg­osz­tot­ta egy köze­li isme­rő­sé­vel, aki az ügy­ben érin­tett egyik sze­mély édes­any­ja. Az alosz­tály­ve­ze­tői beosz­tás­ban dol­go­zó rend­őr az eljá­rás sike­ré­nek meg­hi­ú­sí­tá­sa cél­já­ból segít­sé­get kívánt nyúj­ta­ni az elkö­ve­tő­nek, ezért arra figyel­mez­tet­te isme­rő­sét, hogy az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek a fiát is érin­te­ni fog­ják, és közöl­te annak ter­ve­zett idő­pont­ját is. Az így meg­szer­zett érte­sü­lé­se­ket az asszony továb­bí­tot­ta gyer­me­ké­nek, azon­ban mivel a rend­őr­ség tudo­mást szer­zett ennek tényé­ről, a ter­ve­zett intéz­ke­dé­se­ket előbb­re hoz­ták és azo­kat sike­re­sen foga­na­to­sí­tot­ták.

Az ügyész­ség őri­zet­be vette és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a letar­tóz­ta­tás­ban lévő  rend­őrt – aki tény­fel­tá­ró, bűnös­ség­re kiter­je­dő beis­me­rő val­lo­mást tett –, majd 2019. augusz­tus 05. nap­ján a Sze­ge­di Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa elé állí­tot­ta.

A bíró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki az elkö­ve­tőt hiva­ta­los sze­mély által hiva­ta­li köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­vel elkö­ve­tett bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­ben, ezért egy év hat hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és két év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban hozott íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést.