Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a dohánybolti rabló ügyében

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a rab­lá­si kísér­let, csa­lás, sik­kasz­tás és lopás miatt is meg­vá­dolt férfi íté­le­té­nek súlyo­sí­tá­sát kéri.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2018 decem­be­ré­ben emelt vádat az ellen a fia­tal férfi ellen, aki­nek cse­lek­mé­nyei között fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lá­si kísér­let, csa­lás, sik­kasz­tás és lopás is sze­re­pelt. A fér­fi­vel szem­ben hat, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt tör­tént vádemelés.

A vád­lott egy Kft. ügy­ve­ze­tő­je­ként 2017. máso­dik felé­ben mint­egy három mil­lió forin­tot sik­kasz­tott el úgy, hogy a cég bank­szám­lá­ján kezelt pénz­esz­kö­zök­ből több, mint egy mil­lió forin­tot sport­fo­ga­dás­ra köl­tött, vala­mint továb­bi 1,9 mil­lió forin­tot vett fel a bank­szám­lá­ról, ame­lyet saját cél­ja­i­ra költött.

A férfi 2017. augusz­tus végén az egyik sal­gó­tar­já­ni bank­ban hitel­kár­tya, majd sze­mé­lyi köl­csön igény­lést nyúj­tott be össze­sen több, mint 1,6 mil­lió forint­ra. Az össze­ge­ket saját cél­ja­i­ra fel­hasz­nál­ta, de nem fizet­te meg a köl­csö­nök tör­lesz­tő­rész­le­te­it, mivel a tör­lesz­tés már azok fel­vé­te­le­kor sem állt szán­dé­ká­ban és arra vagyoni-jövedelmi viszo­nyai miatt lehe­tő­sé­ge sem volt. Mind­eze­ken kívül áru­há­zi lopás, köl­csön­kért tech­ni­kai esz­kö­zök elsik­kasz­tá­sa is sze­re­pel a férfi bűn­lajst­ro­mán, de a saját test­vé­re sérel­mé­re is köve­tett el lopást.

Végül a vád­lott 2018. május 16-án haj­nal­ban fejé­re húzott kapuc­ni­val, az arcát elta­kar­va bement az egyik sal­gó­tar­já­ni dohány­bolt­ba, majd a pult­nál meg­fe­nye­get­te az eladót, miköz­ben egy törött üve­get fogott a nya­ká­nál, hogy a bevé­telt adja át. Mivel az eladó meg­ré­mült és kia­bál­ni kez­dett, a vád­lott attól tar­tott, hogy vevők men­nek az üzlet­be, ezért kiro­hant a helyi­ség­ből és elsza­ladt, így zsák­mány nél­kül maradt.

Az ügy­ben tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen az ügyész a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­ség­gel élve mér­té­kes indít­ványt tett, mely sze­rint az ügyész­ség hat év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, ha a vád­lott tel­jes körű beis­me­rő val­lo­mást tesz.

A vád­lott azon­ban a bíró­sá­gi eljá­rás­ban – csak­úgy, mint a nyo­mo­zás során – tagad­ta bűnös­sé­gét a rab­lás kísér­le­té­ben és egy csa­lá­si cse­lek­mény­ben is. Ezért a bíró­ság­nak tár­gya­lást kel­lett tar­ta­nia, mely­nek végén első fokú íté­le­té­ben vala­mennyi bűn­cse­lek­mény­ben bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit,  vele szem­ben öt év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki és öt évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gyakorlásától.

Az íté­let ellen az ügyész a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tést túl­zot­tan eny­hé­nek tart­va fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott ter­hé­re, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás érde­ké­ben. A férfi tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban várja a jog­erős ítéletet.