Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség az apjára húsklopfolóval lesújtó férfi ügyében - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi hús­klop­fo­ló­val élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta az édes­ap­ját, ezért őt a bíró­ság 3 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A Fejér Megyei Főügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a 35 éves férfi a 72 éves apjá­val élt együtt Duna­új­vá­ros­ban, köz­tük a viszony hosszú idő óta elmér­ge­se­dett. A férfi 2021. júni­us 26-án, a laká­suk­ban vitát köve­tő­en, erő­sen itta­san, kirí­vó dur­va­ság­gal egy hús­klop­fo­ló­val, a covid fer­tő­zés miatt egyéb­ként is legyen­gült álla­pot­ban lévő apja fejé­re, keze­i­re és lába­i­ra súj­tott. Az üté­sek hatá­sá­ra a sér­tett össze­esett, fel­kel­ni nem tudott, azon­ban a fia ennek elle­né­re éjsza­ká­ra a lakás­ban maga­te­he­tet­le­nül magá­ra hagy­ta. A férfi csak más­nap dél­előtt tért vissza, ekkor érte­sí­tet­te a mentőket.

A bán­tal­ma­zás a sér­tett­nél élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott, a fején és vég­tag­ja­in törést és zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett, kór­há­zi ápo­lá­sa elle­né­re nála súlyos egész­ség­rom­lás követ­ke­zett be.

A bíró­ság a fér­fit 3 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész az íté­let ellen a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak jelen­tős súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.