Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség egy minősített hivatali vesztegetés ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Fővá­ro­si Tör­vény­szék veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hozott íté­le­tet három vád­lott ügyé­ben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint két férfi – a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal egyik bűn­ügyi igaz­ga­tó­sá­gá­nak osz­tály­ve­ze­tő­je, és egy köny­ve­lé­si, vala­mint ahhoz kap­cso­ló­dó szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sá­val fog­lal­ko­zó cég veze­tő­je – egy har­ma­dik tár­suk­kal abban álla­po­dott meg, hogy a köny­ve­lé­si szol­gál­ta­tást végző cég­gel kap­cso­lat­ban álló vál­lal­ko­zók­nak pén­zért fel­ajánl­ják, hogy a NAV-nál indult és őket érin­tő eljá­rá­sok­ról ada­to­kat szol­gál­tat­nak és szük­ség ese­tén azo­kat szá­muk­ra ked­ve­ző­en befolyásolják.

 

A koráb­ban köz­szol­gá­la­ti jog­vi­szony­ban álló ter­hel­ten felü­li vád­lot­tak cégek ügy­ve­ze­tői voltak.

 

Az ügy­ben a 2022. feb­ru­ár 22-én tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen nyolc vád­lott közül hár­man a vád­irat­tal egye­ző­en beis­mer­ték bűnös­sé­gü­ket, és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, ezért ese­tük­ben a bíró­ság elkü­lö­ní­tet­te az ügyet, míg az alap­ügy a többi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban tár­gya­lás­sal folytatódik.

 

Az elkü­lö­ní­tett ügy­ben elna­polt és 2022. május 24-én foly­ta­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a bíró­ság a vád­ira­ti tény­ál­lás­sal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­ta­kat, és a köny­ve­lé­si szol­gál­ta­tást nyúj­tó cég veze­tő­jét 2 év vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3.000.000 forint, míg a két vál­lal­ko­zót 2.250.000-, és 4.400.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

 

Az íté­let­tel szem­ben a vád kép­vi­se­le­tét ellá­tó ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be mind­há­rom vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért – egy eset­ben a minő­sí­tést is támad­va –, míg a ter­hel­tek és védő­ik tudo­má­sul vet­ték az ítéletet.

 

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-egy-nav-vezeto-altal-elkovetett-korrupcios-cselekmenyek-miatt-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.