Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség rendőrbántalmazási ügyben - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és két rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt hozott íté­le­tet egy férfi ellen. 

2020 júni­u­sá­ban az 50 éves ittas férfi meg­je­lent a külön élő fele­sé­ge lakó­he­lyén és hoz­zá­tar­to­zó­i­val agresszí­ven visel­ke­dett, ezért a csa­lád rend­őri intéz­ke­dést kért.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a hely­szín­re érke­ző kör­ze­ti meg­bí­zott intéz­ked­ni kez­dett a fér­fi­val szem­ben, aki több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem adta át ira­ta­it, az intéz­ke­dő rend­őrt trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta, és kia­bál­va verés­sel fenyegette.

Az elkö­ve­tő az intéz­ke­dés során végig táma­dón lépett fel, több alka­lom­mal is agresszí­van indult csa­lád­tag­jai és a rend­őr felé, akit meg is lökött, majd kezé­re nagy erő­vel ráfo­gott és erő­sen megszorította.

A rend­őr ekkor testi kény­szert alkal­ma­zott, ami a férfi ellen­ál­lá­sa miatt dula­ko­dás­sá fajult, eköz­ben mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, ahol az elkö­ve­tő a rend­őr nya­kát kar­kulccsal, fojtó fogás­sal szo­rí­ta­ni kezdte.

Ekkor a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dók a rend­őr segít­sé­gé­re siet­tek és lefe­szí­tet­ték az elkö­ve­tő kar­ját a rend­őr nya­ká­ról, aki még a bilin­cse­lés köz­ben is ellen­állt és a föl­dön fekve, nagy erő­vel meg­rúg­ta az egyik segí­tő vál­lát és lapockáját.

Az ügyész­ség a mai elő­ké­szí­tő ülé­sen – beis­me­rés ese­té­re – 6 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A vád­lott a vád­irat­tal egye­ző­en beis­mer­te bűnös­sé­gét és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, majd a bíró­ság 3 és 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let­tel szem­ben a vád kép­vi­se­le­tét ellá­tó ügyész a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, míg a ter­helt és a védő eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fellebbezést.

Az ügyész indít­ványt tett az elkö­ve­tés óta fenn­ál­ló letar­tóz­ta­tás továb­bi fenn­tar­tá­sa érde­ké­ben, azon­ban a bíró­ság ezt eluta­sí­tot­ta és sza­ba­dí­tot­ta a ter­hel­tet, amely vég­zést az ügyész szin­tén megfellebbezett.

Az ügye­ben köz­zé­tett koráb­bi köz­le­mény a https://ugyeszseg.hu/a-jogszeruen-intezkedo-rendort-fojtogato-ferfi-letartoztatasat-inditvanyozza-a-debreceni-regionalis-nyomozo-ugyeszseg/ lin­ken érhe­tő el.