Főoldal » Hírek » Súlyosították a tanárra bozótvágóval támadó elkövető büntetését - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés foly­tán a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak az elkö­ve­tő­nek a bün­te­té­sét, aki bozót­vá­gó kés­sel szúrt meg egy pedagógust. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 novem­be­ré­ben emelt vádat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt egy buda­pes­ti 38 éves férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2019. decem­ber 18-án, Pest­szent­lő­rin­cen, az 50 jel­zé­sű vil­la­mo­son köz­le­ked­ve szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy osz­tá­lyát kísé­rő tanár­ral, majd elő­vett a ruhá­za­tá­ból egy bozót­vá­gó kést és az osz­tály­fő­nök fejé­nek levá­gá­sá­val fenye­ge­tő­zött. Eköz­ben a jármű a meg­ál­ló­já­hoz ért, a sér­tett az osz­tá­lyá­val épp leszállt, ami­kor táma­dó­ja négy­szer, hátul­ról a 10. bor­dá­ja vona­lá­ban meg­szúr­ta, amellyel vérző sérü­lést oko­zott a pedagógusnak.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. ápri­lis 7-én kihir­de­tett íté­le­té­vel a vissza­eső vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísé­re­té­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­re, és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sabb jogi minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, vala­mint súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa végett fel­leb­be­zett, ame­lyet a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­ban fenntartott.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2022. novem­ber 17. nap­ján kihir­de­tett másod­fo­kú íté­le­té­vel az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta és az elkö­ve­tőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés tar­ta­mát 5 évre súlyosította.