Főoldal » Archív » Szabadnapos rendőr akadályozta meg a késelést Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik az elmúlt év máju­sá­ban egy lab­da­rú­gó mér­kő­zés nyil­vá­nos köz­ve­tí­té­se­kor keve­red­tek szó­vál­tás­ba egy­más­sal, mely­nek során egyi­kük kés­sel fenye­ge­tő­zött, majd egy sza­bad­ide­jét töltő rend­őr­re támadt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban, a DVTK-DVSC lab­da­rú­gó mér­kő­zés kive­tí­tőn tör­té­nő köz­ve­tí­té­se során erő­sen ittas álla­pot­ban, a mér­kő­zés fél­ide­jé­ben távo­zó néző­ket szá­mon kérte, hogy milyen druk­ke­rek azok, akik nem nézik végig a meccset. Majd a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek közé dobott egy üveg­po­ha­rat, amely éppen a másik vád­lott mel­lett esett a föld­re és össze­tört. Emi­att szó­vál­tás ala­kult ki a vád­lot­tak között, mely­nek során a pohár­do­bá­lást sérel­me­ző vád­lott kést rán­tott, azzal a tömeg­ben hado­nász­ni kez­dett, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te az ittas fér­fit. A cse­lek­mé­nyét ész­lel­te egy sza­bad­na­pos rend­őr, aki -kilé­té­nek fel­fe­dé­se nélkül- fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy tegye el a kést. A vád­lott ennek nem tett ele­get, a késé­vel tovább hado­nász­va ordí­to­zott, majd a kés­sel egy köze­pes erejű, oldal­só irá­nyú, szúró moz­du­la­tot tett a rend­őr irá­nyá­ba, aki azon­ban meg­ra­gad­ta a vád­lott kezét, a föld­re vitte, és a kezé­ből kicsa­var­ta a kést.

A vád­lott által hasz­nált 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas esz­köz, így amennyi­ben a sér­tett véde­ke­ző moz­du­la­ta elma­rad, és a táma­dást nem tudja elhá­rí­ta­ni súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se is kelet­kez­he­tett volna.

Az ügyész­ség a kést hasz­ná­ló fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, míg tár­sát garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bün­tet­len elő­éle­tük­re is tekin­tet­tel, egyi­kük­kel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg mási­kuk­kal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.