Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Szabadságvesztés a notórius ittas vezetőknek – FOTÓKKAL- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos bün­te­tés­re szá­mít­hat­nak a könnyel­mű sofő­rök, külö­nö­sen akkor, ha nem elő­ször ültek itta­san a volán mögé.

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 41 éves fér­fi­val szem­ben, akit rövid időn belül három­szor is ittas veze­té­sen értek tet­ten a kapos­vá­ri rend­őrök. A férfi azt köve­tő­en, hogy 2020 május ele­jén itta­san bal­ese­tet oko­zott egy sze­mély­gép­ko­csi­val (1. kép), május máso­dik felé­ben, majd júni­us­ban is itta­san vezet­te egyik isme­rő­se kis­te­her­au­tó­ját, ráadá­sul az utób­bi ese­tek­ben kis­ko­rú gyer­me­ke­it az autó zárt, sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan rak­te­ré­ben szál­lí­tot­ta, ami­kor a kapos­vá­ri rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták. Az ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt koráb­ban már több alka­lom­mal bün­te­tett vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Egy másik ügy­ben a kapos­vá­ri bíró­ság kilenc hónap - vég­re­haj­tá­sá­ban két évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azt a 62 éves fér­fit, akit a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé. A férfi annak elle­né­re, hogy koráb­bi ittas veze­té­se miatt a bíró­ság eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től, 2020 augusz­tu­sá­nak ele­jén nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tott ott­ho­ná­ban, majd ismét volán mögé ült, azon­ban ittas­sá­ga miatt a 67-es út Kapos­vár­ról kive­ze­tő sza­ka­szán az út mel­let­ti árok­ba borult autó­já­val.

Íté­let szü­le­tett annak a 25 éves fér­fi­nak az ügyé­ben is, akit még a vele szem­ben koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés sem tar­tott vissza az újabb ittas veze­tés­től. A fia­tal férfi 2019 janu­ár­já­ban meg­vá­sá­rolt egy rend­szám nél­kü­li gép­jár­mű­vet, mellyel az egész napi ita­lo­zást köve­tő­en útnak indult, azon­ban egy Kapos­vá­ri kör­nyé­ki falu­ban fel­bo­rult, és autó­já­val egy csa­lá­di ház kerí­té­sé­nek ütkö­zött (2. kép). A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2020. szep­tem­ber 23-án kihir­de­tett íté­le­té­ben - az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva - két év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tal szem­ben, és elren­del­te a vád­lott koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­se­i­nek vég­re­haj­tá­sát is.