Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szabadulása után betörésekkel folytatta - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Rövid­del a bör­tön­ből való sza­ba­du­lá­sa után több lakás­ba is betört egy férfi, aki­vel szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 32 éves férfi hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést töl­tött, amely­ből 2021. május 9-én sza­ba­dult. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből tesz szert rend­sze­res jövedelemre.

2021. május 26-án éjjel befe­szí­tet­te egy VII. kerü­le­ti lakás ajta­ját és érté­kek után kuta­tott. Mivel a lakás­ból éppen köl­töz­tek, a betö­rő nem talál­ta meg az elpa­kolt érté­ke­ket, ezért távo­zott, és még aznap éjjel betört egy másik VII. kerü­le­ti lakás­ba is, ahol azon­ban szin­tén nem talált érté­ke­ket. A vád­lott az elkö­vet­ke­ző négy nap­ban még két erzsé­bet­vá­ro­si és egy teréz­vá­ro­si lakás­ba jutott be úgy, hogy befe­szí­tet­te vagy betör­te az ajtót, és java­részt lap­to­po­kat, hang­szó­ró­kat és egy táb­la­gé­pet lopott, közel 400 ezer forint értékben.

A buda­pes­ti nyo­mo­zók fel­de­rí­tet­ték a cse­lek­mény­so­ro­za­tot, azo­no­sí­tot­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a fér­fit, aki­től az ello­pott dol­gok egy részét lefoglalták.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge, bűn­tet­te és lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a - letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső - vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je, és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint ren­del­jen el vele szem­ben – a meg­szer­zett javak meg nem térült és pol­gá­ri jogi igénnyel nem érin­tett érté­ké­nek meg­fe­le­lő – vagyonelkobzást.

A tér­fi­gye­lő és biz­ton­sá­gi kame­ra­fel­vé­te­le­ken az lát­ha­tó, hogy a férfi berúg­ja az egyik tár­sas­ház kapu­ját, illet­ve egy másik ház­ban az elkö­ve­tés előtt és után mozog.