Főoldal » Hírek » Szabálytalan előzéssel okozott súlyos balesetet egy férfi - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki kellő körül­te­kin­tés elő­zött, és ezzel súlyos bal­ese­tet okozott.

A vád­lott 2021. május 13-án, dél­előtt autó­val köz­le­ke­dett Bal­maz­új­vá­ros felől Deb­re­cen irá­nyá­ba a meg­en­ge­dett 90 km/h sebes­ség­gel, ahol az úttest­ned­ves, víz­fol­tos volt. 

A férfi meg akar­ta előz­ni az előt­te lévő gép­ko­csit, azon­ban nem mérte fel az elő­zés­hez igény­be venni kívánt bal olda­li for­gal­mi sáv telí­tett­sé­gét, illet­ve for­gal­mát, és így kezd­te meg a manő­vert. A szem­ből érke­ző sér­tett azon­na­li erő­tel­je­sen féke­zett, az autót jobb­ra kor­má­nyoz­va leha­ladt a menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­li vizes, sáros útpad­ká­ra, így ennek köszön­he­tő­en a gép­jár­mű­vek nem ütköz­tek. A sér­tett meg­pró­bált vissza­tér­ni az úttest­re, azon­ban ekkor elvesz­tett ural­mát a jármű felett, és az úttes­ten kereszt­be for­dul­va neki­üt­kö­zött a vád­lott  által meg­elő­zött sze­mély­gép­ko­csi­nak. Az ütkö­zés ere­jé­től mind­két gép­ko­csi meg­pör­dült, és a sér­tett autó­ja az olda­lá­ra borul­va állt meg az útárokban.

A biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses, illet­ve 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lott által meg­elő­zött sze­mély­gép­ko­csi­ban a jobb olda­li első ülé­sen utazó másik sér­tett több­szö­rös, 8 napon túl gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lé­se­ket, illet­ve 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sér­tett lépét eltá­vo­lí­tot­ták, ez, vala­mint ujj­tö­ré­se mara­dan­dó testi fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyult.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa miatt követ­ke­zett be a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tet­tek sérülései.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.