Főoldal » Hírek » Szakítás után bántalmazta volt párját a férfi, majd több mint 3800 alkalommal hívta telefonon- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 35 éves férfi a sza­kí­tást köve­tő­en dula­ko­dott volt pár­já­val, majd az elköl­tö­zé­se után 3.800 alka­lom­mal pró­bál­ta meg fel­hív­ni a sértettet.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 35 éves férfi és a 45 éves sér­tett érzel­mi kap­cso­lat­ban áll­tak egy­más­sal, azon­ban a nő 2021 júli­u­sá­ban sza­kí­tott a fér­fi­val. Az éjsza­kát még egy lakás­ban, de külön szo­bá­ban töl­töt­ték, és a vád­lott fel­éb­resz­tet­te a sér­tet­tet, dula­ko­dott vele, mely­nek során a nő nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sér­tett rend­őrt akart hívni, de a férfi azért, hogy ezt meg­aka­dá­lyoz­za, elvet­te és össze­tör­te a tele­fon­ját, 60.000 forint kárt okozva.

Ezt köve­tő­en júli­us és októ­ber között a ter­helt a sér­tet­tet több mint 3.800 alka­lom­mal hívta fel tele­fo­non, és ez alatt a keve­sebb, mint három hónap alatt több mint 280 SMS-t és kép­üze­ne­tet is küldött.A

A Győri Járás­bí­ró­ság a férfi ellen távol­tar­tá­si vég­zést hozott, amit ő több­ször meg­sze­gett. Fel­csen­ge­tett a sér­tett laká­sá­ba, az utcá­ról figyel­te volt pár­ját, és a feb­ru­á­rig ter­je­dő idő­szak­ban is közel 60 alka­lom­mal keres­te tele­fo­non a bíró­sá­gi vég­zés­ben fog­lal­tak ellenére.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés, minő­sí­tett zak­la­tás és ron­gá­lás miatt emelt vádat. A hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján vele szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.