Főoldal » Archív » Szállásadóját bántalmazta a vádlott

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás miatt emelt vádat egy 48 éves férfi ellen, aki 2017 augusz­tu­sá­ban olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta szál­lás­adó­ját, hogy az asszony nyolc napon túl gyó­gyu­ló töré­ses, bevér­zé­ses fej­sé­rü­lé­se­ket szenvededett. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tőt 2016 nya­rán, a ház körü­li mun­kák elvég­zé­sé­nek viszon­zá­sa­ként fogad­ta házá­ba a 68 éves, egye­dül élő sértett. A férfi 2017 ele­jé­től rend­sze­re­sen ita­lozott, visel­ke­dé­se agresszív lett, s volt, hogy meg­ölés­sel, a házá­nak fel­gyúj­tá­sá­val fenye­get­te az asszonyt. 

2017 augusz­tus köze­pén, a dél­előt­ti órák­ban az elkö­ve­tő egy barát­ját vitte a ház­hoz, aki­vel közö­sen ita­loz­tak. A sér­tett ezt nem nézte jószem­mel, mire a két férfi távo­zott. A vád­lott mint­egy két óra eltel­té­vel a bejá­ra­ti ajtót berúg­va tért haza, majd az ebéd­hez fogyasz­tott ital­tól még agresszí­veb­bé válva fele­lős­ség­re vonta az sér­tet­tet, ami­ért a barát­ja előtt meg­szé­gye­ní­tet­te, majd a konyhaasz­talt és a szé­ke­ket össze­tör­te. Amikor az asszony szóvá tette a visel­ke­dé­sét, a kar­já­nál fogva a kony­há­ból az elő­szo­bá­ba rán­gat­ta, a könyö­ké­vel meg­ütöt­te a sér­tet­tet, és tovább foly­tat­ta a rongálást. 

2017. augusz­tus 31-én az asszony egy 10 000 forin­tos bank­je­gyet adott a vád­lott­nak, hogy vált­sa fel, a férfi azon­ban itta­san, 2000 forint­tal tért haza. A sér­tett szá­mon kérte a hiány­zó pénz­össze­get, mire a vád­lott a pénzt vissza­vet­te, és a helyi kocs­má­ba ment. Az asszony a koráb­bi fenye­ge­té­sek és bán­tal­ma­zás miatt tar­tott a vád­lot­tól, ezért beje­len­tést tett, majd az őt fel­ke­re­ső rend­őrö­ket kérte, hogy beszél­je­nek a vád­lot­tal, fel­je­len­téssel azon­ban nem élt. A rend­őrök ezt köve­tő­en meg­ke­res­ték a fér­fit, és figyel­mez­tet­ték a jog­kö­ve­tő maga­tar­tás­ra. Az ittas vád­lott haza­tér­ve szá­mon kérte a sér­tet­ten, hogy a rend­őri intéz­ke­dés­sel szé­gyen­be hozta, és szidal­maz­ta, majd bán­tal­maz­ta az asszonyt. A vád­lott kia­bá­lá­sá­ra egy közel­ben lakó figyelt fel, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A férfi azt köve­tő­en is bán­tal­maz­ta az idős sér­tet­tet, hogy az a föld­re került, s cse­lek­mé­nyé­nek csak a rend­őrök kiér­ke­zé­se vetett véget.