Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Számlagyárakkal csökkentette adóját egy budapesti férfi - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő hat társa bevo­ná­sá­val olyan szám­la­gyá­rak­ból álló cég­há­lót hozott létre, amellyel tör­vény­sér­tő­en csök­ken­tet­te a cégei által fize­ten­dő álta­lá­nos for­gal­mi adót.

Az ötve­nes éve­i­ben járó férfi két, ered­mé­nye­sen műkö­dő, hul­la­dék­fel­dol­go­zás­sal fog­lal­ko­zó céget veze­tett, melyek­nek a 2018. és 2019. évben elért árbe­vé­te­le után jelen­tő­sebb össze­gű ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­ge keletkezett.

A vád­lott az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség elke­rü­lé­se érde­ké­ben hat tár­sá­val egy olyan szám­lá­zá­si lán­co­la­tot hozott létre, mely­ben egy­mást vált­va, a tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem végző cége­ket hoz­tak létre azzal a cél­lal, hogy szám­lá­kat állít­sa­nak ki a haszon­hú­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok felé.

Az adó­el­ke­rü­lé­si cél­lal lét­re­ho­zott, szerb állam­pol­gár­sá­gú stró­ma­nok által veze­tett cégek szék­hely­szol­gál­ta­tó­hoz vol­tak beje­lent­ve, a telep­he­lyü­kön tevé­keny­sé­get nem végez­tek, a gaz­da­sá­gi tevé­keny­ség vég­zé­sé­hez szük­sé­ges gépek­kel, illet­ve beje­len­tett alkal­ma­zot­tak­kal nem ren­del­kez­tek, ille­tő­leg a bank­szám­lá­ju­kon cég­mű­kö­dés­re utaló kiadá­sok sem vol­tak. A lán­co­lat műkö­dé­sé­re jel­lem­ző volt, hogy a kiál­lí­tott szám­lák ellen­ér­té­két az átuta­lást köve­tő­en rövid időn belül kész­pénz­ben tel­jes egé­szé­ben felvették.

A fik­tív szám­lák levo­nás­ba helye­zé­se révén a vád­lott álta­lá­nos for­gal­mi adó­nem­ben közel 300 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költ­ség­ve­té­sé­nek. A költ­ség­ve­té­si csa­lás­ban való köz­re­mű­kö­dé­sért a férfi több tár­sát is nagyobb pénz­össze­gek­kel honorálta.

A bűn­cse­lek­mény fel­de­rí­té­sét köve­tő­en az eljá­ró ható­sá­gok több száz­mil­lió forin­tos nagy­ság­rend­ben vet­tek zár alá a vád­lott­hoz, ille­tő­leg cége­i­hez köt­he­tő vagyontárgyakat.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény­ben veze­tő sze­re­pet ját­szó fér­fi­val és öt másik tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, míg egy vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.