Főoldal » Hírek » Számlagyárat működtetett, jogosulatlanul hitelezett, tanúkat befolyásolt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás, jogo­su­lat­lan pénz­in­té­ze­ti tevé­keny­ség, pénz­mo­sás, zsa­ro­lás és kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szol­no­ki fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 5 tár­sá­val együtt ÁFA elke­rü­lés érde­ké­ben szám­la­gyá­rat működ­te­tett. A bűnös pénz­ből továb­bi hasz­not sze­rez­ve a férfi jelen­tős kamat terhe mel­lett köl­csö­nö­ket is nyúj­tott, továb­bá köl­csön­ve­vő­it a bün­te­tő­el­já­rás­ban hamis tanú­zás­ra kényszerítette.

A vád­irat sze­rint a szol­no­ki férfi és öt társa – az ügy vád­lott­jai – 2015. és 2019. között olyan szám­la­gyá­rat működ­te­tett, amely bel­föl­di beszer­zé­sek lát­sza­tát kelt­ve hamis szám­lá­kat biz­to­sí­tott fa- és fűrész­áru keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cégek szá­má­ra annak érde­ké­ben, hogy Áfa fize­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket csök­kent­sék. A férfi ennek érde­ké­ben adó­zá­si, jogi és üzlet­vi­te­li taná­csok­kal látta el tár­sa­it. A szám­la­gyár­tól kapott hamis szám­lák segít­sé­gé­vel a cégek elő­nyö­sebb piaci hely­zet­be kerül­tek, ami­nek ered­mé­nye­ként a vevő­ik ked­ve­zőb­ben tud­ták meg­vá­sá­rol­ni a faárut, mint­ha köz­vet­le­nül kül­föld­ről sze­rez­ték volna be. A vád­lott ezen cégek havi for­gal­má­ból is része­se­dést kapott. Emel­lett a szol­no­ki férfi meg­bí­zá­sá­ból tár­sai Német­or­szág­ból nagy érté­kű, luxus gép­jár­mű­ve­ket hoz­tak be Áfa men­te­sen mint­egy 650 mil­lió forint érték­ben, melye­ket ő Magyar­or­szá­gon tovább­ér­té­ke­sí­tett. Ennek során a vád­lott szin­tén a szám­la­gyá­ra hamis szám­lá­i­val valót­la­nul bel­föl­di beszer­zést „iga­zol­va” kerül­te el az Áfa fize­tést. A bűn­szer­ve­zet a költ­ség­ve­tést közel 400 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg.

A férfi a bűnös pénz­ből továb­bi rend­sze­res haszon­ra szert téve, a hozzá for­du­ló sze­mé­lyek­nek köl­csö­nö­ket nyúj­tott jelen­tős kamat terhe mel­lett úgy, hogy a szer­ző­dés­ben köl­csön­összeg­ként már a kamat­tal növelt összeg szerepelt.

A férfi egy ingat­lan és cég adás­vé­te­le során nem riadt vissza attól sem, hogy alkal­mi kap­cso­la­tá­nak fel­fe­dé­sé­vel meg­fe­nye­get­ve, az eladó­val egy­ol­da­lú, a vád­lott szá­má­ra egy­ol­da­lú­an elő­nyös fel­té­te­ket biz­to­sí­tó szer­ző­dést fogad­tas­son el.

A már meg­in­dult nyo­mo­zás­ról tudo­mást sze­rez­ve a férfi adó­sa­it a tanú­ki­hall­ga­tá­suk előtt fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy hami­san azt nyi­lat­koz­zák, misze­rint a részük­re nyúj­tott köl­csön kamat­men­tes volt.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás, pénz­mo­sás, jogo­su­lat­lan pénz­in­té­ze­ti tevé­keny­ség, zsa­ro­lás, továb­bá kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem szabadulhat.

Emel­lett az ügyész­ség a vád­lot­tak bűn­szer­ve­zet ideje alatt szer­zett vagyo­ná­nak elkob­zá­sát is indít­vá­nyoz­za, amely­nek biz­to­sí­tá­sá­ra a nyo­mo­zás során több nagy érté­kű ingat­lan és gép­jár­mű zár alá véte­lé­re került sor.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi és a tár­sai bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.