Főoldal » Hírek » Számlagyárat működtető bűnszervezetet számoltak fel – letartóztatásokat indítványoz az ügyészség - FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A bűn­szer­ve­zet­ként műkö­dő szám­la­gyár üze­mel­te­té­sé­vel a gya­nú­sí­tot­tak az eddig fel­tárt ada­tok alap­ján több mint 6 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek. A NAV pénz­ügyi nyo­mo­zói a pár nap­pal ezelőt­ti akció ered­mé­nye­ként az ügy­ben közel 60 gya­nú­sí­tot­tat hall­gat­tak ki.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je – egy 45 éves férfi – által irá­nyí­tott bűn­szer­ve­zet 2017. évtől egy olyan szám­la­gyá­rat működ­te­tett, amely több, valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem végző tár­sa­ság­ból állt. A bűn­szer­ve­zet „szol­gál­ta­tá­sát” igény­be vevő úgy­ne­ve­zett haszon­hú­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok veze­tői, a szám­la­gyár által kiál­lí­tott fik­tív költ­ség­szám­lák­kal csök­ken­tet­ték a vál­lal­ko­zá­suk fize­ten­dő adóját.

A szám­la­be­fo­ga­dó cégek, cég­cso­por­tok jel­lem­ző­en őrző-védő, taka­rí­tá­si, illet­ve egyéb keres­ke­del­mi tevé­keny­sé­get foly­tat­tak. A lát­szat ked­vé­ért a fik­tív szám­lá­kon fel­tün­te­tett össze­ge­ket elutal­ták a szám­la­ki­bo­csá­tók bank­szám­lá­i­ra, majd azt a bűn­szer­ve­zet tag­jai tovább utal­ták a kész­pénz­fel­vé­tel tény­le­ges helyé­re – kül­föl­di bank­szám­lák­ra. A bűn­szer­ve­ze­tet veze­tő gya­nú­sí­tott a szám­la­gyár által nyúj­tott bűnös tevé­keny­sé­gért cse­ré­be anya­gi haszon­ra tett szert, ame­lyet meg­osz­tott a bűntársaival.

A gya­nú­sí­tot­tak a bűn­szer­ve­zet­ként műkö­dő szám­la­gyár üze­mel­te­té­sé­vel az eddig fel­tárt ada­tok alap­ján, több mint 6 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A Nem­ze­ti Adó-és Vám­hi­va­tal pénz­ügyi nyo­mo­zói – beve­té­si egy­sé­gük, a Mer­kúr és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont hat­ha­tós köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – 2021. ápri­lis 14-én össze­han­golt, orszá­gos akci­ót haj­tot­tak végre.

A kuta­tá­sok során – egyéb bizo­nyí­té­kok mel­lett – nagy mennyi­sé­gű, a bűn­szer­ve­zet­hez köt­he­tő okira­ti bizo­nyí­té­kot, bélyeg­ző­ket, szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­kön tárolt ada­to­kat fog­lal­tak le, ame­lyek a bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ját alátámasztották.

A nyo­mo­zó ható­ság az akció ered­mé­nye­ként az üggyel kap­cso­lat­ban össze­sen közel 60 sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként. Velük külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó – leg­töb­bük ese­té­ben bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett – költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közölték.

A bűn­szer­ve­ze­tet működ­te­tő gya­nú­sí­tot­tak a cse­lek­mé­nye­ket hosszabb időn keresz­tül, rend­kí­vül szer­ve­zet­ten és kons­pi­ra­tív módon követ­ték el, tevé­keny­sé­gük ellá­tá­sa érde­ké­ben több hely­szí­nen tit­kos iro­dát tar­tot­tak fenn. Konk­rét adat merült fel arra vonat­ko­zó­an is, hogy a bűn­szer­ve­zet koráb­bi évek­ben kelet­ke­zett, ter­he­lő tar­tal­mú doku­men­tu­mai közül töb­bet megsemmisítettek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 6 gya­nú­sí­tott – köz­tük a szám­la­gyá­rat működ­te­tő bűn­szer­ve­zet veze­tő­je, a szám­la­gyár admi­niszt­rá­to­ra, továb­bá az egyik haszon­hú­zó cég­cso­port két veze­tő­je és köny­ve­lő­je - letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt. A főügyész­ség hatá­ro­zott állás­pont­ja, hogy velük szem­ben csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­re van alap a bűn­is­mét­lés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek foko­zott veszé­lye miatt.

A letar­tóz­ta­tá­suk elren­de­lé­se kér­dé­sé­ben a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.