Főoldal » Archív » Számon kérte a rongálást, őt rugdosták össze

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség miat­ti dühé­ben előbb betör­te a tár­sas­há­zi üveg­aj­tót, majd az ezt szá­mon kérő szom­szé­dot két tár­sá­val együtt összerugdosta.

A 17 éves kis­kun­fél­egy­há­zi fia­tal­ko­rú idén ápri­lis 8-án este együtt ita­lo­zott egy barát­já­val, majd 22 óra körül az egyik bel­vá­ro­si tár­sas­ház­ban fel­ke­res­te a barát­nő­jét. A tár­sas­ház hátsó bejá­ra­tá­nál beszél­get­ve fél­té­keny­ség miatt vesze­ke­dés rob­bant ki közöt­tük, a fia­tal­ko­rú harag­ra ger­jedt. Miu­tán a barát­nő vissza­ment a lép­cső­ház­ba és becsuk­ta maga után az ajtót, a fia­tal­ko­rú vád­lott dühé­ben ököl­lel, szán­dé­ko­san betör­te a lép­cső­há­zi üveg­aj­tót, amely­ben 8 ezer forint kárt okozott.

A ház előtt lezaj­ló vesze­ke­dést és az üveg­aj­tó betö­ré­sét ész­lel­te az első eme­le­ti erké­lyen tar­tóz­ko­dó szom­széd, aki lement a ház elé, hogy a távo­zó fia­tal­ko­rún szá­mon kérje a ron­gá­lást. Szó­vál­tás­ba keve­red­tek, amely­re a fia­tal­ko­rú közel­ben tar­tóz­ko­dó 23 éves báty­ja és annak 24 éves isme­rő­se - az ügy II. és III. rendű vád­lott­jai – fel­fi­gyel­tek, oda­men­tek és mind­hár­man rátá­mad­tak a sér­tett­re. Ettől a férfi meg­ijedt, futni kez­dett, azon­ban a jár­da­sze­gély­ben meg­bot­lott és elesett. Ekkor a fia­tal­ko­rú és két társa a föl­dön fekvő fér­fit - a fejét, kar­ját, hátát - test­szer­te rug­dos­ni kezd­ték. A túl­erő­ben lévő táma­dók csak egy ide­gen köz­be­lé­pé­sé­re hagy­tak fel a bántalmazással.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­ta­kat cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bün­tet­len elő­éle­tű fia­tal­ko­rú és a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű tár­sai ügyé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.