Főoldal » Hírek » Számszeríjat használt az orvvadász - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki szám­szer­íj­jal ille­gá­li­san vadá­szott gím­szar­vas­ra.

A vád­irat sze­rint a vadá­sza­ti jogo­sult­ság­gal nem ren­del­ke­ző férfi 2022. janu­ár ele­jén a tulaj­do­nát képe­ző szám­szer­íj­jal Szo­mó­don lelőtt egy 500.000 forint érté­kű gím­szar­vast, amit a lakó­he­lyén fel­dol­go­zott, és elfo­gyasz­tott.

Ezt köve­tő­en a férfi 2022. janu­ár 9-én éjjel, ugyan­az­zal a szám­szer­íj­jal Szo­mó­don lelőtt két, egyen­ként 500.000 forint érté­kű vem­hes gím­szar­vast, melyek közül az egyik elsza­ladt, a mási­kat viszont kizsi­ge­rel­te és haza­vit­te a laká­sá­ra, hogy fel­dol­goz­za. A nyo­mo­zó ható­ság a szar­vas tete­mét lefog­lal­ta.  A hely­szín­ről elme­ne­kült állat is elpusz­tult később.

A lelőtt szar­va­sok össz­ér­té­ke 1.500.000 forint.

Az elkö­ve­tő által kife­je­zet­ten szar­va­sok lelö­vé­sé­re vásá­rolt szám­szer­íj til­tott vadá­sza­ti esz­köz­nek minő­sül.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett  bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a lefog­lalt szám­szer­íjat koboz­za el, vala­mint a sér­tett vadász­tár­sa­ság­nak oko­zott kárt térít­se meg.