Főoldal » Hírek » Szamurájkarddal tartották fogva azért, hogy fizessen - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség több­rend­be­li fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett ember­rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal az apá­val és fiá­val szem­ben, akik egy isme­rő­sü­ket a házuk­ba csal­va sza­mu­rájk­ard­dal fog­lyul ejtet­ték és sza­ba­don enge­dé­sét a vita tár­gyát képe­ző autó vétel­árá­nak meg­fi­ze­té­sé­től tet­ték füg­gő­vé. A férfi segít­sé­gé­re siető kis­ko­rú isme­rő­sét a kar­dot nya­ká­hoz emel­ve fogva tartották.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti fér­fi­ak nehez­mé­nyez­ték, hogy a fia­ta­labb vád­lott­nál tar­tott kuta­tás során a rend­őrök lefog­lal­ták az álta­la hasz­nált gép­ko­csit. Az elkö­ve­tők talál­ko­zó­ra hív­ták az isme­rő­sü­ket azért, hogy ráve­gyék arra, működ­jön közre a kocsi vissza­szer­zé­sé­ben. A férfi elzár­kó­zott ettől. Idő­köz­ben a rend­őr­ség meg­szün­tet­te az autó lefog­la­lá­sát és azt a jogos tulaj­do­no­sá­nak kiadta.

A vád­lot­tak úgy gon­dol­ták, hogy a sér­tett miatt nem kap­ták vissza a jár­mű­vet. 2022. júni­us 18-án tudo­mást sze­rez­tek a Kecs­ke­mét­re érke­zé­sé­ről, így dohány­vá­sár­lás ürü­gyé­vel maguk­hoz csal­ták. A férfi este kis­ko­rú isme­rő­sé­vel érke­zett az ingat­lan­hoz, ahova egye­dül lépett be. A lakás­ban a fia­ta­labb vád­lott kér­dő­re vonta, köve­tel­ve az autót vagy annak vétel­árát. Mivel a sér­tett tagad­ta, hogy köze lenne a kocsi­hoz, a vád­lot­tak a köve­te­lé­sük­nek nyo­ma­té­kot adva, bán­tal­maz­ták. Ami­kor a sér­tett hát­rált, fel­kap­ták az asz­ta­lon lévő 40 cm pen­ge­hosszú­sá­gú sza­mu­rájk­ar­dot és azzal, illet­ve kéz­zel tovább ütle­gel­ték a fér­fit, közöl­ve, hogy csak akkor mehet el, ha fizet.

A fiú meg­un­va a vára­ko­zást több­ször dudált, mire őt is behív­ták a házba, majd tovább bán­tal­maz­ták a fér­fit. A kis­ko­rú a védel­mé­re akart siet­ni, ekkor azon­ban az idő­sebb vád­lott a sza­mu­rájk­ar­dot a nya­ká­hoz emel­te és közöl­te, hogy ha bele­szól, meg­öli. A sér­tet­tek közel egy órán keresz­tül siker­te­le­nül pró­bál­tak meg­szök­ni, mert a fér­fi­ak mind­annyi­szor a fiú nya­ká­nak sze­gez­ték a kar­dot és meg­fe­nye­get­ték őket. Végül a vád­lot­tak figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va a sér­tet­tek egy óvat­lan pil­la­nat­ban kiro­han­tak a ház­ból. Mene­kü­lés köz­ben az idő­sebb férfi az utcán elesett, mire a fia­ta­labb üldö­ző­je utol­ér­te, bele­rú­gott és elvet­te a táskáját.

Az ügyész­ség az apát és a fiát az ember­rab­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő – fel­fegy­ver­kez­ve és rész­ben 18 év alat­ti sérel­mé­re elkö­ve­tett - bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért mind­ket­te­jük­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, vala­mint bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lot­tak ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék hoz döntést.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.