Főoldal » Hírek » Szándékosan veszélyesen előzött az ittas sofőr - videóval - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki itta­san vezet­ve úgy elő­zött, hogy szán­dé­ko­san neki­ment az elő­zött jár­mű­nek.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 56 éves férfi 2022 júli­u­sá­ban, a kora dél­utá­ni órák­ban köz­le­ke­dett autó­já­val egy Moson­ma­gyar­óvár mel­let­ti tele­pü­lé­sen, úgy hogy a veze­tés előtt alko­holt fogyasz­tott. A ter­helt utol­ér­te az előt­te hala­dó autót, mely­ben egy csa­lád – férj, fele­ség és 13 éves fiúk – uta­zott. A jármű las­san haladt a tele­pü­lé­sen belül és az apa a leen­ge­dett abla­kon keresz­tül kiin­te­ge­tett a jár­mű­ből a fagyi­zó­ban dol­go­zó lányá­nak.

A ter­helt fel­ide­ge­sí­tet­te magát az előt­te hala­dó sebes­sé­gén, meg­előz­te őket és azon­nal álló­ra fékez­te az autó­ját. A mögöt­te köz­le­ke­dő sér­tett csak hir­te­len féke­zés­sel és fél­re­kor­mány­zás­sal tudta elke­rül­ni a bal­ese­tet. A két férfi ezután kiszállt az autó­já­ból han­gos szó­vál­tás­ba keve­red­tek, majd a sér­tett vissza­ült autó­já­ba és kike­rül­ve a vád­lot­tat elhagy­ta a hely­színt.

A vád­lott nem nyu­go­dott meg, és a sér­tett után indult, meg­előz­te őt és úgy tért vissza a saját sáv­já­ba, hogy ennek során jár­mű­vét szán­dé­ko­san a sér­tett autó­já­nak kor­má­nyoz­ta, pró­bál­ta őt leszo­rí­ta­ni az útról, és autó­ja jobb olda­lá­val neki­üt­kö­zött a sér­tett által veze­tett jármű bal olda­lá­nak. Az ütkö­zés­től mind­két jármű egyik első kere­ke kidur­rant és az autók olda­la is meg­sé­rült. A bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént.

Az intéz­ke­dés során a rend­őrök a gya­nú­sí­tot­ton ittas­ság­ra utaló jele­ket tapasz­tal­tak, ezért vér­vé­tel­re állí­tot­ták elő, ami iga­zol­ta a vád­lott ittas­sá­gát.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben köz­úti veszé­lyez­te­tés és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a fér­fit a bíró­ság tilt­sa el a jár­mű­ve­ze­tés­től.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.