Főoldal » Hírek » Szántóföldön fogták el a moldáv embercsempészt - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Bíró­ság elé állí­tot­ta a Pápai Járá­si Ügyész­ség azt a 27 éves mol­dáv ember­csem­pészt, aki 2022. novem­ber 9-én 29 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart jog­el­le­ne­sen Auszt­ri­á­ba juttatni. 

Az elkö­ve­tő reg­gel 8 óra­kor a szerb-magyar határ magyar­or­szá­gi olda­lán vette fel kis­te­her­au­tó­já­ba az állam­ha­tá­ron elő­ző­leg ille­gá­li­san átlé­pő, magu­kat szír­nek valló mig­rán­so­kat, és őket az áru­szál­lí­tás­ra kiala­kí­tott jármű ülé­sek, biz­ton­sá­gi beren­de­zé­sek nél­kü­li rak­te­ré­be bezsú­fol­va, meg­ál­lás nél­kül szál­lí­tot­ta tovább.

A vád­lott 2022. novem­ber 9-én kora dél­után Pápa kül­te­rü­le­tén, a szán­tó­föl­dön haladt a jár­mű­vel, ami­kor az műsza­ki hiba miatt megállt.

Az elkö­ve­tőt, aki a mig­rán­sok ered­mé­nyes Auszt­ri­á­ba jutá­sa ese­tén 1500 eurót kapott volna meg­bí­zó­i­tól, a rend­őrök elfog­ták, és őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség két nap­pal később a Pápai Járás­bí­ró­ság elé állította.

A bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben, és ezért három év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint hat évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az ügyész súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa végett fel­leb­be­zett, míg a vád­lott és védő­je tudo­má­sul vette az ítéletet.

A fotó for­rá­sa a Veszp­rém megyei rend­őr­ség https://www.facebook.com/profile.php?id=100083195925679 lin­ken keresz­tül elér­he­tő közös­sé­gi oldala.