Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Száraz falevelek közé rejtett dohányterméket csempésztek ki egy debreceni hulladéktelepről - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jöve­dék­kel vissza­élés elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik dohány­hul­la­dé­kot szál­lí­tot­tak el egy telepről.

A vád sze­rint az idő­sebb vád­lott egy deb­re­ce­ni hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si telep­he­lyen dol­go­zott. A telep­hellyel kötött szer­ző­dés alap­ján egy dohány­fel­dol­go­zó cég itt helyez­te el a dohány fel­dol­go­zá­sá­ból vissza­ma­radt hul­la­dé­kát, amit a telep­he­lyen úgy hasz­no­sí­ta­nak, hogy szenny­víz­iszap­ba keve­rik és a keve­ré­ket komposztálják.

2021. novem­ber 19-én a dohány­fel­dol­go­zó cég­től két szál­lít­mány érke­zett a telep­hely­re, ahol az idő­sebb férfi fel­ada­ta volt, hogy egy gép­pel fel­ve­gye a kiürí­tett hul­la­dé­kot, neki­tol­ja az iszap alatt lévő fale­vél­nek és bele­nyom­kod­ja a keve­ré­ket a szenny­víz­iszap­ba. Mun­ka­vég­zé­se során ész­re­vet­te, hogy ami­kor a dohány­hul­la­dé­kot fel­vet­te a gép­pel, annak egy része a kanál mellé szó­ró­dott. Ekkor elha­tá­roz­ta, hogy a dohányt meg­szer­zi magá­nak, ezért tett egy kis fale­ve­let a kiszó­ró­dott hul­la­dék­ra. A nagy mennyi­ség miatt a vád­lott nem tudta egy tás­ká­ban haza­vin­ni a keve­ré­ket, ezért szólt isme­rő­sé­nek, a fia­ta­labb vád­lott­nak, hogy kis­te­her­au­tó­já­val szál­lít­sa azt el. A fia­ta­labb elkö­ve­tő tudva a másik vád­lott szán­dé­ká­ról behaj­tott a telep­hely­re, ahol társa fel­ra­ko­dott a képen is lát­ha­tó pla­tós jár­mű­re, majd egy deb­re­ce­ni ingat­lan elé haj­tott, ahol a gép­ko­csit leál­lí­tot­ta és a rako­mánnyal együtt otthagyta.

Más­nap dél­előtt az adó­ha­tó­ság ille­té­kes jár­őrei az ingat­lan­nál jöve­dé­ki ellen­őr­zést tar­tot­tak és meg­ta­lál­ták a pla­tó­ra pakolt, fale­ve­lek közé kevert dohány­ter­mé­ket, amit később elszál­lí­tot­tak és szét­vá­lo­gat­tak. A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal ille­té­kes bűn­ügyi igaz­ga­tó­sá­gán lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lot­tak által elszál­lí­tott szá­rí­tott dohány súlya közel 600 kilogramm.

Az irány­adó jog­sza­bá­lyok alap­ján a szá­rí­tott dohány jöve­dé­ki ter­mék­nek minő­sül, a mennyi­ség pedig elér­te a jelen­tős mennyi­sé­get, így meg­szer­zé­sé­hez külön enge­dély­re lett volna szük­ség, amellyel azon­ban a fér­fi­ak nem rendelkeztek.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő idő­sebb vád­lot­tal és tár­sá­val szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű alap­anyag­ra elkö­ve­tett jöve­dék­kel vissza­élés elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, amely­ben a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, vala­mint pénz­bün­te­tést szab­jon ki.