Főoldal » Archív » Százmilliós pénzmosás vádja egy magyar férfival szemben

A vád sze­rint a 35 éves magyar férfi egy isme­ret­len tet­tes társa kérés­re bocsá­tot­ta ren­del­ke­zés­re a bank­szám­lá­ját, amely­re ezután kül­föl­di cégek meg­té­vesz­té­se révén, össze­sen több mint száz­mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gek érkeztek. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015 augusz­tu­sa előtt az álta­la kép­vi­selt Kft. bank­szám­la­szá­mát egy a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt kül­föl­di férfi ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­ta annak érde­ké­ben, hogy arra isme­ret­len sze­mé­lyek bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó össze­ge­ket utalhassanak.

Ezt köve­tő­en, a vád­lott cégé­nek fenti bank­szám­lá­já­ra 2015. augusz­tus 3-án mint­egy 74 mil­lió Ft-nak meg­fe­le­lő USD össze­gű jóvá­írás, pár nap­pal később, 2015. augusz­tus 6-án pedig csak­nem 40 mil­lió Ft-nak meg­fe­le­lő USD össze­gű jóvá­írás érke­zett egy kana­dai szék­he­lyű cég meg­bí­zá­sa alapján.

A fenti össze­gek átuta­lá­sá­ra meg­té­vesz­tés­sel került sor. A vád sze­rint egy isme­ret­len bűn­társ még 2015. júli­us végén jogo­su­lat­la­nul belé­pett a kana­dai cég egyik alkal­ma­zott­já­nak elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­si rend­sze­ré­be, és onnan meg­sze­rez­te egy meg­ren­de­lés­sel kap­cso­la­tos leve­le­zés adatait.

A meg­szer­zett ada­tok bir­to­ká­ban, az elkö­ve­tő a kana­dai cég­nek egy valót­lan tar­tal­mú e-mail üze­ne­tet írt, amely­ben a cég által meg­ren­delt ter­mék ellen­ér­té­ké­nek átuta­lá­sát - a meg­ren­de­lést tel­je­sí­tő valós bank­szám­lá­ja helyett - a vád­lott cégé­nek bank­szám­lá­já­ra kérte. A cég meg­té­vesz­tett alkal­ma­zott­ja ez alap­ján a meg­ren­delt ter­mék ellen­ér­té­két a fen­ti­ek sze­rint két rész­let­ben utal­ta át a vád­lott bankszámlájára.

A vád­lott - aki a vád sze­rint tudta, hogy a pénz bün­te­ten­dő cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zik - a bank­szám­lá­já­ra érke­zett össze­gek egy részét több külön­bö­ző alka­lom­mal egy buda­pes­ti bank­fi­ók­ban kész­pénz­ben vette fel, a mara­dék részét pedig - szin­tén több külön­bö­ző  alka­lom­mal - bank­au­to­ma­tá­ból, bank­kár­tyá­val vette fel. A fel­vett kész­pénzt az isme­ret­len kül­föl­di férfi részé­re adta át.

Ezen túl­me­nő­en, a vád­lott ren­del­ke­zé­se alatt álló bank­szám­lá­ra 2015. augusz­tus 7. nap­ján is érke­zett egy csak­nem 30 mil­lió Ft-nak meg­fe­le­lő USD össze­gű jóvá­írás egy Houston-i szék­he­lyű tár­sa­ság­tól. Az összeg átuta­lá­sá­ra ebben az eset­ben is a fen­ti­vel azo­nos mód­szer­rel elkö­ve­tett meg­té­vesz­tés­sel került sor.

A tár­sa­ság fel­je­len­té­sét köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság nyom­ban intéz­ke­dett a vád­lott bank­szám­lá­já­ra érke­zett összeg zár alá véte­le iránt, így a férfi ezt az össze­get már nem tudta felvenni.

A vád­lot­tal szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.