Főoldal » Hírek » Szeme világát is elvesztette – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt, aki - a vád sze­rint - közös ita­lo­zás után ács­ka­la­páccsal és boxer­rel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, hogy az esz­mé­let­len álla­pot­ba került, és ezután még a mobil­te­le­fon­ját is elvette.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. május végén, dél­előtt fel­ment egy férfi isme­rő­se mis­kol­ci albér­le­té­be, együtt ita­loz­tak. Ide érke­zett meg a sér­tett férfi, aki áthív­ta őket a laká­sá­ba össze­sze­rel­ni egy ágyat. A sér­tett­nél munka köz­ben vala­mennyi­en alko­holt fogyasz­tot­tak, beszél­get­tek, azon­ban a vád­lott és a sér­tett között szó­vál­tás ala­kult ki, köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták egy­mást, dula­kod­tak. A másik férfi meg­pró­bál­ta szét­vá­lasz­ta­ni őket, de ered­mény­te­le­nül, így elhagy­ta a lakást.

A vád­lott és a sér­tett közöt­ti vita köz­ben a vád­lott a sér­tet­tet leg­alább ötször meg­ütöt­te a fején a nála lévő ács­ka­la­páccsal és foga­zott fém boxer­rel, vala­mint fejbe rúgta.

A súlyos bán­tal­ma­zás ered­mé­nye­ként a sér­tett esz­mé­let­len álla­pot­ban feküdt a tár­sas­ház folyo­só­ján, ezt a hely­ze­tet kihasz­nál­va a vád­lott a laká­sá­ból eltu­laj­do­ní­tot­ta a mobiltelefonját.

A bán­tal­ma­zott férfi köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, nála súlyos egész­ség­rom­lás, ille­tő­leg a bal szeme látás­vesz­té­se okán mara­dan­dó fogya­té­kos­ság is kiala­kult. A cse­lek­mény követ­kez­té­ben a sér­tett­nek az átla­gost meg­ha­la­dó fáj­dal­mat kel­lett elszenvednie.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.