Főoldal » Archív » Szeméremsértés egy budapesti templomban - vádat emelt az ügyészség

Egy 61 éves brit férfi a vád sze­rint egy 6 éves kis­lány előtt muto­gat­ta magát sze­mé­rem­sér­tő módon az egyik bel­vá­ro­si templomban.

A vád­irat sze­rint a Buda­pes­ten élő brit állam­pol­gár 2016. ápri­lis 3-án nap­pal bement egy V. kerü­le­ti temp­lom­ba. Ugyan­eb­ben az idő­ben a temp­lom­ban tar­tóz­ko­dott a vád­lott által is tudot­tan, 14. élet­évét be nem töl­tött kis­lány is.

A férfi temp­lom épü­le­té­ben, nemi vágyá­nak fel­kel­té­se cél­já­ból magát a kis­ko­rú sér­tett előtt sze­mé­rem­sér­tő módon muto­gat­ta. Ezután a vád­lott meg­kér­te a lányt arra, hogy a tör­tén­tek­ről ne tegyen emlí­tést a szüleinek.

A vád sze­rin­ti cse­lek­mény - a sér­tett élet­ko­ra miatt (14 év alat­ti) - sze­mé­rem­sér­tés súlyo­sabb ese­té­nek minő­sül, és a tör­vény sze­rint három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A jelen­leg is lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álló ter­helt­tel szem­ben a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. Az eljá­rás a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon folytatódik.