Főoldal » Hírek » Szeméremsértő férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy fér­fi­val szemben. 

A vád sze­rint a vád­lott 2022. május 3-án, reg­gel, egy ózdi par­ko­ló­ban figyelt fel a haza­fe­lé tartó fia­tal nőre. Az ittas álla­pot­ban lévő férfi kihasz­nál­ta, hogy senki sem tar­tóz­ko­dott a köze­lük­ben, ezért a nő mögé lépett, majd - miu­tán a szó­ban forgó test­ré­szét a maga mód­ján fenn­han­gon meg­di­csér­te - egy hir­te­len moz­du­lat­tal bele­mar­kolt a sér­tett fene­ké­be, és siet­ve távo­zott a helyszínről.

A sér­tett az embe­ri mél­tó­sá­gát sértő cse­lek­mény kap­csán a vád­lot­tal szem­ben magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az Ózdi Járásbíróságnak.