Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Szenteste tört be a kocsmába - egy év börtönre ítélték- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság jog­erő­sen 1 év bör­tön­re ítélt egy 2019 kará­cso­nyán egy ital­bolt­ba betö­rő 33 éves férfit.

A vád­lott gyak­ran meg­for­dult a bátony­te­re­nyei ital­bolt­ban, ezért ismer­te annak belső terét, tudta, hol tart­ják a kész­pénzt, vala­mint azt is hogy a férfi WC felet­ti rész vako­la­ta hiá­nyos, a pad­lás­ról oda lehet jutni.

2019. decem­ber 24-én söté­te­dés után fel­má­szott a tető­re, fél­re­tol­ta az egyik hul­lám­pa­lát, beju­tott a pad­lás­tér­be, onnan a WC-be, majd az ital­bolt kiszol­gá­ló részé­hez. A pult­ból 122 000 forint kész­pénzt vett magá­hoz, zsák­má­nyolt még egy üveg pálin­kát is, majd a tetőn keresz­tül kimá­szott az ital­bolt­ból. A kocs­ma mel­lett a pálin­kát meg­it­ta, az üres üve­get pedig a köze­li patak­ba dobta.

Ittas­sá­ga miatt távo­zá­sa során a lopott pénz egy részét, 6300 forin­tot útköz­ben elve­szí­tett, a bank­je­gye­ket utóbb a rend­őrök talál­ták meg és adták vissza a kocs­má­ros­nak; továb­bi 22 000 forint pedig a vád­lott any­já­tól került elő.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség 2020 augusz­tus végén emelt vádat a bün­te­tett elő­éle­tű férfi ellen dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt. A bíró­sá­gon októ­ber 22-én tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tett, lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság őt jog­erő­sen 1 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 2 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lás­tól, és a fér­fi­nek meg kell fizet­nie a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott, eddig meg nem térült kárt is.