Főoldal » Hírek » Szerb embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki 22 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Auszt­ri­á­ba. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­i­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tott 2022. ápri­lis 29. nap­ján este a tom­pai határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben beszállt egy nyi­tott oszt­rák honos­sá­gú gép­ko­csi­ba, majd azzal Ruzsa kül­te­rü­le­té­re haj­tott. Ott az újabb uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en lecse­rél­te a gép­ko­csi rend­szá­mát egy hamis, műanyag rend­szám­ra, majd a kapott GPS koor­di­ná­ták­nak meg­fe­le­lő hely­re hajt­va 22 óra 30 perc körül fel­vett az álta­la veze­tett autó­ba 22 szír állam­pol­gárt. Rövid­del az elin­du­lás után a rend­őrök iga­zol­tat­ták a fér­fit, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték.

A férfi uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-es-illegalis-7