Főoldal » Archív » Szerelmi bánatában elvitte munkáltatója pénzét - vádemelés - VIDEÓVAL

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki magán­éle­ti konf­lik­tu­sa miatt ellop­ta mun­kál­ta­tó­ja bevételét.

A vád sze­rint a férfi 2019 augusz­tu­sá­ban egy autó­mo­só­ban dol­go­zott. Az egyik nap mun­ka­vég­zés után sze­rel­mi bána­tá­ban úgy dön­tött, hogy a jövő­ben Német­or­szág­ban kíván élni és dol­goz­ni. Terve meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben a zárást köve­tő­en vissza­tért az autó­mo­só­hoz, majd a nála lévő kulccsal bement az iro­da­épü­let­be és onnan eltu­laj­do­ní­tot­ta a bevé­telt, több mint 1,2 mil­lió Ft összegben.

A vád­lott ezután az első éjsza­kát egy pécsi hotel­ben töl­töt­te, majd Kapos­vár­ra ment és egy otta­ni szál­lo­dá­ban vett ki öt éjsza­ká­ra szobát.

Ezután a férfi a pén­zen mobil­te­le­font, tab­le­tet, kar­órát, vala­mint valu­tát vásá­rolt. A fenn­ma­ra­dó össze­get a későb­bi­ek­ben ital­ra, illet­ve élel­mi­szer­re köl­töt­te, vala­mint az édes­any­já­nak is kül­dött haza pénzt.

Végül a fér­fit a szál­lo­dá­ban fogta el a rendőrség.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a lopás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, a bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.