Főoldal » Archív » Szerelmi bánatában fel akarta gyújtani volt barátnője lakását – vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki 2018 júli­u­sá­ban meg­pró­bál­ta fel­gyúj­ta­ni volt barát­nő­je laká­sát.

A férfi 2017 decem­be­ré­ben léte­sí­tett kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, azon­ban a barát­nő­je néhány hét eltel­té­vel meg­sza­kí­tot­ta vele a kap­cso­la­tot. A vád­lott nem akart bele­tö­rőd­ni a tör­tén­tek­be, ezért rend­sze­re­sen meg­je­lent a sér­tett laká­sá­nál.

2018 júli­u­sa végén a vád­lott egy 10 lite­res kan­ná­ba ben­zint vásá­rolt abból a cél­ból, hogy volt barát­nő­jé­nek a laká­sát fel­gyújt­sa. A férfi éjfél után belo­csolt 1 liter ben­zint a tár­sas­ház bejá­ra­ti ablak­üve­gén keresz­tül a lép­cső­ház­ba, majd öngyúj­tó­val azt meg­gyúj­tot­ta és a hely­szín­ről eltá­vo­zott. A bejá­ra­ti ajtó ezt köve­tő­en égni kez­dett és a tár­sas­ház közös folyó­só­ján, ahol fából készült pol­cok és a gáz­ve­ze­ték is volt, sűrű füst kelet­ke­zett.

Az egyik föld­szin­ti lakó ész­lel­te a tüzet, meg­pró­bált a folyós­óra menni, azon­ban az ott kelet­ke­zett füst és hő hatá­sá­ra a lakást nem tudta elhagy­ni, így a laká­sá­nak abla­ká­ból mászott ki. Ezt köve­tő­en a lakók érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat, majd közös erő­vel sike­rült a tüzet elol­ta­ni.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.