Főoldal » Archív » Szerelmi légyottra vágyott, a kórházban tért magához

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te, jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a negy­ven éves, bün­te­tett elő­éle­tű nő ellen, aki sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it fel­ajánl­va csa­lo­gat­ta magá­hoz a sér­tett fér­fit, akit a ran­de­vú után a mentő szál­lí­tott a kórházba.

A vád sze­rint a vád­lott sze­rény jöve­del­mét az inter­ne­ten hir­de­tett ero­ti­kus szol­gál­ta­tá­sa­i­val egé­szí­tet­te ki. A hir­de­tés alap­ján 2017. júli­us köze­pén keres­te meg őt a sér­tett, aki gép­ko­csi­já­val ment a nő házá­hoz. A vád­lott ana­nász­lé­be kevert pálin­ká­val itat­ta a fér­fit, aki az alko­hol, és egyéb egész­ség­ügyi ok miatt esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Míg a nő hívá­sá­ra a mentő meg­ér­ke­zett, a vád­lott azalatt elvet­te a véde­ke­zés­re kép­te­len férfi 10.000 forint­ját vala­mint a lakás- és gép­ko­csi­já­nak kulcsát.

Míg a férfi négy napig a kór­ház­ban volt, a nő a lakás­kulccsal bement a házá­ba és továb­bi 47.000 forin­tot lopott el, vala­mint a sér­tett nála maradt autó­ját is több­ször hasz­nál­ta enge­dély nélkül.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben – aki­nek két másik bün­te­tő­ügye is folyik jelen­leg – az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a koráb­ban vele szem­ben fel­füg­gesz­tett 1 év és 10 hónap tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re is indít­ványt tett.