Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szerencsejáték adósságot törlesztett volna a kábítószer futár - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy albán fér­fi­val szem­ben, aki sze­mély­au­tó­já­ban több mint 10 kg hero­int, mor­fint és kode­int tar­tal­ma­zó kábí­tó­szer cso­mag­gal bukott le a tom­pai határátkelőhelyen. 

A vád sze­rint a sze­ren­cse­já­ték adós­ság­ba keve­re­dett albán férfi a 70 ezer eurós tar­to­zá­sá­nak ren­de­zé­se érde­ké­ben vál­lal­ta, hogy nagyobb mennyi­sé­gű, tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szert szál­lít Albá­ni­á­ból Fran­cia­or­szág­ba. A ter­vek sze­rint a cél­or­szág­ban egy – a későb­bi­ek folya­mán részé­re eljut­ta­tott - GPS koor­di­ná­ta alap­ján kel­lett volna a kábí­tó­szert a keres­ke­dő lánc továb­bi tag­já­nak átadnia.

A vád­lott a szál­lí­tás rész­le­te­i­ről 2021. novem­ber ele­jén álla­po­dott meg isme­ret­len meg­bí­zó­já­val, aki 20 db, egyen­ként több mint fél kilo­gram­mos tég­la­test alakú, kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó cso­ma­got rej­tett el a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ban utó­lag kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen. A futár a kábí­tó­szer­rel teli jár­mű­vel Magyar­or­szág felé halad­va az e célra kapott mobil­te­le­fo­non folya­ma­to­san tar­tot­ta a kap­cso­la­tot meg­bí­zó­já­val és jelez­te szá­má­ra, ha egy adott állam­ha­tárt átlépett.

2021. novem­ber 8-án dél­előtt a tom­pai határ­át­ke­lő­he­lyen a sze­mély­au­tó ellen­őr­zé­se során az alváz kipu­fo­gó­rend­szer felet­ti részé­ben elrejt­ve a 20x10 cm nagy­sá­gú, fóli­á­val több­szö­rö­sen kör­be­ra­gasz­tott, sötét­bar­na, gyan­ta­sze­rű anya­got tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták. A tovább­ér­té­ke­sí­tés­re szánt, hero­int, mor­fint és kode­int tar­tal­ma­zó, több mint 10 kg össz­tö­me­gű gyan­ta­cso­ma­gok együt­tes kábí­tó­szer tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rá­nak 46-szorosát. A gyan­ta­tég­lák­ban mért ható­anyag­ból az átla­gos adag hozzá nem szo­kott fogyasz­tó ese­té­ben 0,5 gramm.

Az ügyész­ség az albán futárt jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a jármű és a kábí­tó­sze­rek elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék hoz döntést.

A bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült fotók a rend­őr­ség koráb­bi köz­le­mé­nyé­ben az aláb­bi lin­ken elérhetők:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/heroincsempeszesre-alakitotta-at-az-autot#5