Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szerszámokat loptak a kőművesek - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be három fér­fi­val szem­ben, akik mun­ká­juk ellen­ér­té­két lopás­sal „egyen­lí­tet­ték ki”.

 A vád­irat sze­rint a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság épí­té­si mun­kát vég­zett egy leány­vá­ri ház­nál. A cég a kőmű­ves mun­kák­kal az  egyik elkö­ve­tőt bízta meg, aki ezt két másik fér­fi­val együtt végez­te. A meg­bí­zó és elkö­ve­tők között elszá­mo­lá­si vita kelet­ke­zett, ezért az elkö­ve­tők a mun­ká­juk ellen­ér­té­ke­ként ellop­ták a sér­tett szerszámait.

A három férfi  2021. novem­ber 03-án, reg­gel sze­mély­gép­ko­csi­val és ahhoz kap­csolt után­fu­tó­val meg­je­lent az épít­ke­zés hely­szí­nén lévő fém kon­té­ner­nél. A laka­tot egyi­kük flex-szel levág­ta, majd a három férfi a kon­té­ner­ből  össze­sen 575.625 forint érték­ben pakolt szer­szá­mo­kat az után­fu­tó­ra, így arra fel­rak­ták a 204.000 forint érté­kű beton­ke­ve­rő gépet is. A fér­fi­ak ekkor ellop­tak egy 9.000 forint érté­kű ács­ka­la­pá­csot is, amely a Kft-n kívü­li magán­sze­mély tulaj­do­ná­ban volt.

A tol­va­jok a lopott szer­szá­mo­kat egy­más között elosz­tot­ták. A beton­ke­ve­rőt egyi­kük 110.000 forin­tért elad­ta. A nyo­mo­zó ható­ság a szer­szá­mok egy részét lefog­lal­ta, így a cég­nek oko­zott kár­ból 391.725 forint megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint  két elkö­ve­tő­vel szem­ben 183.900 forint, illet­ve 20.000 forint összeg­ben meg­ha­tá­ro­zott vagyon­el­kob­zást szab­jon ki.