Főoldal » Hírek » Szervezetten sarcolták meg a Siófok környéki erdőket - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés, orv­va­dá­szat és lopás miatt emelt vádat azzal a hat sió­fo­ki járás­ban élő fér­fi­val szem­ben, akik össze­han­gol­tan, egy­mást segít­ve vadász­tak ille­gá­li­san a lakó­he­lyük kör­nyé­kén lévő erdőkben.

A bűn­cse­lek­mé­nyek­ben veze­tő sze­re­pet ját­szó vád­lott egy vál­lal­ko­zást működ­te­tett, ennél állt alkal­ma­zás­ban a vád­lot­tak több­sé­ge. Az össze­szo­kott tár­sa­ság tag­jai jól ismer­ték egymást.

A vád­be­li idő­szak­ban a férfi szin­te napi rend­sze­res­ség­gel járt ki az esti, éjsza­kai órák­ban a sér­tett vadász­tár­sa­ság terü­le­té­re azért, hogy ott enge­dély nél­kül vadásszon, az orv­va­dá­szat­hoz ráadá­sul til­tott vadá­sza­ti esz­kö­zö­ket – így hőka­me­rát és hang­tom­pí­tót - is hasz­nált. A vád­lot­tat hol az egyik, hol a másik társa kísér­te el azért, hogy az ille­gá­li­san elej­tett állat moz­ga­tá­sá­ban, zsi­ge­re­lé­sé­ben, majd ott­ho­ni fel­dol­go­zá­sá­ban segít­sé­get nyújt­son, melyért cse­ré­be leg­több­ször az elej­tett állat húsán megosztoztak.

A vád­lott ilyen módon 2021 máju­sa és júni­u­sa között tíz eset­ben ment ki orv­va­dá­szani az erdő­te­rü­let­re, ahol - néhány siker­te­len vadá­szat, ille­tő­leg seb­zés mel­lett - szá­mos eset­ben lőtt ki vada­kat, első­sor­ban vad­disz­nót, szar­vast és szar­vas­bor­jút, ami­vel több mint 1 mil­lió forint kárt okozott. 

A fér­fit végül 2021 júni­u­sá­ban tet­ten érték a rend­őrök az orv­va­dá­szat köz­ben, de a vád­lott elme­ne­kült a hely­szín­ről. A mene­kü­lés­ben az egyik társa is segí­tet­te őt úgy, hogy a tele­fo­non egyez­te­tett hely­ről autó­já­val haza­szál­lí­tot­ta. Azon­ban a rend­őrök erre is fel­ké­szül­tek, és a ház­nál elfog­ták őket. Az I. rendű vád­lot­tat őri­zet­be vet­ték, aki az eljá­rás egy részé­ben letar­tóz­ta­tás­ban volt.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vada­kat tény­le­ge­sen elej­tő két fér­fi­val szem­ben börtön-, ille­tő­leg fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg tár­sa­ik­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.