Főoldal » Archív » Szétlocsolta a benzint a lakásban - letartóztatás

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki ben­zint locsolt szét a laká­sá­ban, és öngyúj­tó­val akar­ta azt meggyújtani. 

Az indít­vány sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 13-án 16 óra 49 perc körül, a lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló doro­gi ingat­lan­ban ben­zint locsolt szét, mely­ből édes­ap­ja ruhá­za­tá­ra is került. A gya­nú­sí­tott a lakás­ban lévő öngyúj­tót magá­hoz vette, legug­golt, köz­ben a ben­zi­nes kan­nát a kezé­ben tar­tot­ta, és közöl­te az édes­ap­já­val, hogy áll­jon arrébb, mert most fel fogja gyúj­ta­ni a házat, hogy az leég­jen. Az öngyúj­tó a pró­bál­ko­zás elle­né­re nem gyul­ladt be,  a férfi a cse­lek­mé­nyét a ház előtt elha­la­dó rend­őr­jár­őrök­től való félel­mé­ben abba­hagy­ta, az ingat­lant pedig elhagyta.

Amennyi­ben a gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye foly­tán tűz kelet­ke­zik, úgy fenn­állt a lehe­tő­sé­ge annak, hogy a ház udva­rán álló teher­gép­ko­csi­ra és a terü­le­tet kör­be­ve­vő lakó­in­gat­la­nok­ra a tűz átterjedjen.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő a bűn­is­mét­lés veszé­lye, illet­ve a férfi sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást veszélyeztetné.

A nyo­mo­zá­si bíró a férfi meg­hall­ga­tá­sa és az ira­tok alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ügyész­ség indít­vá­nya meg­ala­po­zott, ezért a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elrendelte.