Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Szétrágta az áruvédelmi etikettet a fiatalkorú tolvaj- vádemelés- videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki a mobil­te­le­font a dobo­zá­ból úgy vette ki, hogy az áru­vé­del­mi eti­ket­tet szét­rág­ta, ezután a tele­font zse­bé­be rejt­ve fize­tés nél­kül távo­zott az üzletből.

A vád­irat sze­rint a 2020. júli­us 2-án a fia­tal­ko­rú férfi egy esz­ter­go­mi műsza­ki üzlet­ben úgy lopott el egy darab 29 999 Ft érté­kű mobil­te­le­font, hogy az áru védel­mé­re szol­gá­ló, a dobo­zon lévő úgy­ne­ve­zett pók eti­ket­tet előbb a fogá­val szét­rág­ta. Ezután a doboz­ból a tele­fon­ké­szü­lé­ket kivet­te, a dobozt az áru­vé­del­mi esz­köz­zel együtt az üzlet terü­le­tén hagy­ta, a tele­font pedig zseb­re tette.

A férfi az üzlet­ből fize­tés nél­kül távo­zott, ezután ész­lel­te, hogy a biz­ton­sá­gi őr őt figye­li, ezért a tele­font az áru­ház üzlet­so­rán lévő lot­tó­zó asz­ta­lá­ra letet­te, majd eltá­vo­zott onnan. Az áru­ház biz­ton­sá­gi őrei a fia­tal­ko­rút intéz­ke­dés alá von­ták és az esz­ter­go­mi rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tot­ták, a tele­fon­ké­szü­lé­ket visszavették.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­eme­lés­kor már nagy­ko­rú fér­fit az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélje.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.